מאמר – התפטרות/חל"ת עובד רשות מקומית לפני הבחירות

  עובד רשות מקומית שעליו להתפטר עד ה-01/08/2018 או לצאת לחל"ת עד ה-31/08/2018 /עו"ד אסף אבידן

סעיף 2(ב) לחוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964 (להלן – חוק ההגבלה), קובע כדלקמן:

עובד רשות מקומית, הממלא תפקיד המפורט בתוספת והוא אינו עובד ארעי לא יהיה מועמד בבחירות –

(1)   לראשות אותה מועצה – אלא אם כן התפטר מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות;

(2)   למועצת אותה רשות – אלא אם כן יצא לחופשה מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום הששים שלפני יום הבחירות.

   הסעיף הנ"ל חל רק על עובדים מסויימים ברשות המקומית – אלה הממלאים תפקידים המנויים בתוספת לחוק ההגבלה והם אינם עובדים ארעיים. התוספת מתייחסת גם לסעיף 3 של חוק ההגבלה העוסק בעובדי מדינה בתפקידים מסויימים – הסעיפים הרלבנטיים לעובדי רשות מקומית הם סעיפים 1-3 שלה (אך היא מובאת במלואה לשם התמונה המלאה):

התוספת

(סעיפים 2 ו-3)

1. שוטרים, סוהרים, פקחים ונושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה, חיפוש או מעצר.

2.    נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר להעניק רשיונות או היתרים או להמליץ על הענקתם, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור.

3.    נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר לקבל לעבודה או להפנות לעבודה, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור.

4.    עובדי סעד שתפקידם הוא לתת סעד, בדרך כלל או בתחומי הרשות המקומית הנוגעת בדבר בלבד, או להמליץ על מתן סעד כאמור.

5.    פקידי שומה, וכן פקידי גביה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

6.    מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

7.    פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם הוא להמליץ על מתן שיכון או לבחור מועמדים לקבלת שיכון.

כעולה מהאמור בתוספת, מדובר בעובדים בעלי סמכויות יחודיות ומסויימות, שהמחוקק הורה לגביהם בלבד, שהם לא ימשיכו לעסוק בהפעלתן בעת שהם מועמדים לראשות המועצה או למועצה בהתאם למועדים שנקבעו בסעיף 2(ב) הנ"ל.

  סעיף זה אינו חל כלל על מרבית העובדים האחרים של הרשות המקומית, שאינם ממלאים תפקידים המפורטים בתוספת.

הסעיף מדבר במפורש על התמודדות לעמידה בראש או למועצת אותה רשות מקומית, בה עובד בעל הסמכויות שפורטו בתוספת. הנה על עובד בעל סמכויות כנ"ל המתמודד בבחירות לרשות מקומית אחרת, סעיף 2(ב) לחוק ההגבלה לא חל כלל בעניינו והוא אינו מחוייב להתפטר או לצאת לחופשה מעבודתו במועדים הנ"ל.

מדובר אם כן בשלושה תנאים מצטברים:

  1.  עובדים בעלי סמכויות המפורטות בתוספת.
  2. עובדים שאינם ארעיים.
  3. עובדים כנ"ל המתמודדים בבחירות לאותה רשות מקומית בה הם עובדים.

עובדים שהחוק חל עליהם ומתכוונים להתמודד לראשות אותה מועצה, עליהם להתפטר 90 ימים לפחות לפני מועד הבחירות, דהיינו עד יום 01/08/2018.

עובדים שמתכוונים להתמודד למועצה, נדרשים ע"פ החוק לצאת לחופשה לא יאוחר מ-60 ימים לפני הבחירות, דהיינו עד ליום 31/08/2018.

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.