מאמר – התפטרות/חל"ת עובד רשות מקומית לפני הבחירות

  עובד רשות מקומית שעליו להתפטר עד ה-01/08/2018 או לצאת לחל"ת עד ה-31/08/2018 /עו"ד אסף אבידן

סעיף 2(ב) לחוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964 (להלן – חוק ההגבלה), קובע כדלקמן:

עובד רשות מקומית, הממלא תפקיד המפורט בתוספת והוא אינו עובד ארעי לא יהיה מועמד בבחירות –

(1)   לראשות אותה מועצה – אלא אם כן התפטר מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות;

(2)   למועצת אותה רשות – אלא אם כן יצא לחופשה מעבודתו באותה רשות לא יאוחר מהיום הששים שלפני יום הבחירות.

   הסעיף הנ"ל חל רק על עובדים מסויימים ברשות המקומית – אלה הממלאים תפקידים המנויים בתוספת לחוק ההגבלה והם אינם עובדים ארעיים. התוספת מתייחסת גם לסעיף 3 של חוק ההגבלה העוסק בעובדי מדינה בתפקידים מסויימים – הסעיפים הרלבנטיים לעובדי רשות מקומית הם סעיפים 1-3 שלה (אך היא מובאת במלואה לשם התמונה המלאה):

התוספת

(סעיפים 2 ו-3)

1. שוטרים, סוהרים, פקחים ונושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה, חיפוש או מעצר.

2.    נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר להעניק רשיונות או היתרים או להמליץ על הענקתם, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור.

3.    נושאי משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר לקבל לעבודה או להפנות לעבודה, בין שהסמכות מוגבלת לתחום אותה רשות מקומית בלבד ובין שאינה מוגבלת כאמור.

4.    עובדי סעד שתפקידם הוא לתת סעד, בדרך כלל או בתחומי הרשות המקומית הנוגעת בדבר בלבד, או להמליץ על מתן סעד כאמור.

5.    פקידי שומה, וכן פקידי גביה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

6.    מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה שמקום עבודתם הוא בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

7.    פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם הוא להמליץ על מתן שיכון או לבחור מועמדים לקבלת שיכון.

כעולה מהאמור בתוספת, מדובר בעובדים בעלי סמכויות יחודיות ומסויימות, שהמחוקק הורה לגביהם בלבד, שהם לא ימשיכו לעסוק בהפעלתן בעת שהם מועמדים לראשות המועצה או למועצה בהתאם למועדים שנקבעו בסעיף 2(ב) הנ"ל.

  סעיף זה אינו חל כלל על מרבית העובדים האחרים של הרשות המקומית, שאינם ממלאים תפקידים המפורטים בתוספת.

הסעיף מדבר במפורש על התמודדות לעמידה בראש או למועצת אותה רשות מקומית, בה עובד בעל הסמכויות שפורטו בתוספת. הנה על עובד בעל סמכויות כנ"ל המתמודד בבחירות לרשות מקומית אחרת, סעיף 2(ב) לחוק ההגבלה לא חל כלל בעניינו והוא אינו מחוייב להתפטר או לצאת לחופשה מעבודתו במועדים הנ"ל.

מדובר אם כן בשלושה תנאים מצטברים:

  1.  עובדים בעלי סמכויות המפורטות בתוספת.
  2. עובדים שאינם ארעיים.
  3. עובדים כנ"ל המתמודדים בבחירות לאותה רשות מקומית בה הם עובדים.

עובדים שהחוק חל עליהם ומתכוונים להתמודד לראשות אותה מועצה, עליהם להתפטר 90 ימים לפחות לפני מועד הבחירות, דהיינו עד יום 01/08/2018.

עובדים שמתכוונים להתמודד למועצה, נדרשים ע"פ החוק לצאת לחופשה לא יאוחר מ-60 ימים לפני הבחירות, דהיינו עד ליום 31/08/2018.

עדכון – עובד ברשות אחת המבקש להתמודד בבחירות ברשות אחרת:

בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מיום 23/09/18 (תר"מ 69/21 יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ומשרד הפנים), נקבע כי בשל הוראות סעיף 75(א) לחוק הבחירות לרשויות המקומיות, עובד רשות מקומית אחת שהסעיף חל עליו (עובד שיש לו "סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל"), איננו רשאי להשתתף גם בתעמולת בחירות לרשות אחרת שמתקיימות בה בחירות, ובפרט אם הוא מתמודד בבחירות לרשות האחרת, אלא אם יצא לחל"ת מעיסוקו ברשות המקומית בה הוא עובד מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת הבחירות או במועד שהגיש את מועמדותו לבחירות, לפי המוקדם ביניהם. בהחלטה הותר לעובדים כאלה של רשות אחת, הרוצים להתמודד בבחירות ברשות אחרת, לצאת לחל"ת עד למועד האחרון להגשת רשימת המועמדים לבחירות ברשויות המקומיות, דהיינו עד ליום 27/09/18.

לשונו של סעיף 75 לחוק הבחירות:

75.   (א)  עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקימת לישראל או של תאגיד השידור הישראלי, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות.

           (ב)  מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא יקחו חלק העובדים המפורטים בסעיף קטן (א) בתעמולת הבחירות בשום רשות מקומית.

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.