חוזרים שונים משנים קודמות

חוזר מיוחד (01/04/2003)

צמצום הוצאות השכר במגזר הציבורי ע"פ החלטת ממשלה מס' 60 מיום 25/03/03

חוזר מיוחד (19/03/2003)

  1. קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנכ"ל ובעלי תפקידים בחברות עירוניות
    חוזה מיוחד להעסקת המנכ"ל
  2. קצבה ומשכורת מקופה ציבורית וגמלאות כפל

חוזר מיוחד (26/12/2002)

העסקת עובדים סטטוטריים ברשויות המקומיות

  1. חוזה אישי מיוחד להעסקת עובדים סטטוטוריים ברשוית המקומיות שנחתמו לאחר 01/01/2003 (7 מודלים לחוזה מיוחד)
  2. מכרז למשרות של עובדים סטטוטוריים בדרוג ובדרגה

חוזר מיוחד (13/09/2001)

ממונה על שירותי חירום ובטחון ברשויות המקומיות

חוזר 2/1999

עוסק בקריטריונים למתן פטור מארנונה לפי פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 (ראו חוזר 04/2004)

חוזר 27/1993 (28/11/1993)

רענון הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985, חוזה אישי מיוחד להעסקת עובד בכיר ברשויות המקומיות שכרם של העובדים הבכירים והנחיות – משותף למנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר – הוזכר בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה  ע"ע (ארצי) 218-10 חרב מאלכ נ' מועצה מקומית בית ג'אן (2012) (פורסם בנבו).

גלישה מהנה ומועילה 🙂