חוזרי מנכ"ל 2004

חוזר 12/2004 (20/12/2004)

 1. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), התשס"ד-2004
 2. עבודות בניה באסבסט
 3. ביקורת הדוחו"ת בכספיים של הרשויות המקומיות
 4. תיקון חוק הרשויות המקומיות (משמעת) בנושא השעייתם של עובדים בשל חקירה פלילית המתנהלת נגדם
 5. נוהל ביצוע תשלומים
 6. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 11/2004 (01/12/2004)

 1. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), התשס"ד-2004
 2. דברי הסבר לתקנות (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו)(ביטול), התשס"ד-2004
 3. מסירת הודעה למתלוננים על החלטה שלא להעמיד לדין והודעה על זכות להגיש ערר
 4. ריענון הנחיות לבדיקת תוכניות לאספקת מי שתיה בבניינים רבי קומות בעת אישור תוכניות בניה ומתן טפסי איכלוס (טופס 4)
 5. הסכם עקרונות עם ההסתדרות בנדון תוכניות ההבראה ברשויות המקומיות
 6. תשלום ארנונה השנויה במחלוקת המוטלת על המדינה על ידי הרשויות המקומיות
 7. רכב צמוד לראש הרשות המקומית וסגנו בשכר – הבהרה
 8. תנאי עבודה של סגנים בתואר (ללא שכר) וחברי מועצה
 9. תקנת הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכת שחיה), התשס"ד-2004
 10. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר מיוחד (01/12/2004)

בנושא הג"א

חוזר 10/2004 (25/10/2004)

 1. ניסיונות לפגוע במעמדם של היועצים המשפטיים ברשויות
 2. העסקת יועצים ברשות מקומית
 3. ניסוח מכרזים המתפרסמים על ידי רשויות מקומיות
 4. נוהל "חבצלת פיגועים" – שינון
 5. עדכון סכומים בענייני מכרזים
 6. מינוי ועדת בחינה למנכ"ל חברה עירונית
 7. חוקי עזר בדבר הטלת שירותי שמירה
 8. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 09/2004 (23/09/2004)

 1. תנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר מעודכנים לאוגוסט 2004
 2. רישוי ושירותי חירום – שינוי מבנה ארגוני
 3. רענון עדכון נהלי נותני אישור – הליכי רישוי עסקים
 4. עדכון סכומים בענייני מכרזים
 5. תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים)(תיקון), התשס"ד-2004
 6. תיקון לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001
 7. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 08/2004 (24/08/2004)

 1. קליטת עובדים קידומם והתנהגותם בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות
 2. הפסקת שירותם של עובדים מעבר לגיל הפרישה
 3. איחוד רשויות מקומיות – כוח אדם
 4. עדכון סכומים בענייני מכרזים
 5. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 07/2004 (14/07/2004)

 1. דברי הסבר לתיקון תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)(תיקון), התשס"ד-2004
 2. דברי הסבר לתיקון תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ד-2004
 3. דברי הסבר לתיקון תקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית), התשס"ד-2004
 4. נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית – תיקון מס' 2
 5. מינוי מנהל כללי לאיגוד ערים לשירותי כבאות
 6. ניסוח מכרזים שמתפרסמים על ידי רשויות מקומיות
 7. נהלי עבודה בנושאים כספיים בוועדות מרחביות לתכנון ובניה
 8. חוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית (תיקוני חקיקה), השתס"ד-2004
 9. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 06/2004 (16/06/2004)

 1. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות
 2. איוש משרת מזכיר וגזבר ברשויות שבין 10,000 ל-15,000 תושבים
 3. פטור מתשלום אגרה לגבי בניה לצרכי ציבור – סעיף 59 (ב) לחוק התכנון והבניה
 4. החתימות הדרושות על בקשה להיתר ומועד החתימה
 5. בדיקת מוכנות הרשויות המקומיות לאספקת מים בשעת חירום ובעת משבר המים
 6. נוהל הפעלת הסמכות לנתק מים
 7. פקוח ובקרה על הפעלת עבודות פיתוח ובניה באמצעות רשויות מקומיות
 8. נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי
 9. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר מיוחד (13/06/2004)

חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד – 2004 הסרת חסמים וקידום תוכניות הבראה.
חוזר המפרט בתמציתיות את עקרונות החוק שהתקבל בכנסת ביום 07/06/04 ואת נהלי העבודה המתחייבים ממנו.

 

חוזר 05/2004 (20/05/2004)

 1. נוהל הקמת חברה עירונית
 2. מבקר פנימי בעיריות ובמועצות מקומיות
 3. הנחיות ונהלים לעניין ביצוע פרוייקטים בשיטת PPP (שותפויות ציבוריות-פרטיות כגון BOT ו-PFI)
 4. צו הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרת חינוך)(הוספת מטרות), התשס"ד-2004
 5. עיקרי השינויים הנוגעים לרשויות מקומיות ואיגודי ערים בחוק ההסדרים לשנת הכספים 2004
 6. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר מיוחד (02/05/2004)

תנאי שכר ותנאים נלווים לראשי הרשויות המקומיות וסגניהם בשכר:

  • פרק א – שכר הנבחרים ברשויות המקומיות והזכאים לו
  • פרק ב – רכישת רכב
  • פרק ג – הוראות שימוש ברכב בבעלות הרשות המקומית
  • פרק ד – אחזקת רכב לראש רשות מקומית וסגניו בשכר
  • פרק ה – אש"ל לראש הרשות המקומית וסגניו בשכר
  • פרק ו – השתתפות בהוצאות טלפון וטלפונים ניידים לראש הרשות וסגניו בשכר
  • פרק ז – קרן השתלמות לראשי רשויות מקומיות
  • פרק ח – השתתפות בשכ"ל במסגרת המרכז לשלטון מקומי
  • פרק ט – חופשה שנתית לראש רשות מקומית וסגניו
  • פרק י – השתתפות במתנות לראש רשות מקומית וסגניו בשכר
  • פרק יא – השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות מקומית וסגניו בשכר
  • פרק יב – השתתפות ברכישת עיתונים לראש רשות מקומית
  • פרק יג – תנאים נלווים לנבחרים בגמלאות

 

חוזר 04/2004 (21/04/2004)

 1. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשס"ד-2003
 2. תוספות לנוהל מימון הוצאות משפטיות ברשות המקומית
 3. קריטריונים לפטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) ו-5(י) לפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 (ראו חוזר 02/1999)
 4. העסקת עובדים בחוזים אישיים
 5. גביית היטל השבחה
 6. האצלת סמכויות לסגן ראש רשות – דנג"צ 10350/02
 7. תחרות "קריה יפה בישראל" 2004
 8. ריענון הוראות החוק בדבר חסינות חברי הכנסת
 9. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
 10. אישור להתקשרות בחוזה מסגרת למכרזים של החברה למשק וכלכלה.

חוזר 03/2004 (01/04/2004)

 1. מינוי מנהל כללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות
 2. קריטריונים להעברת תקציב מרזרבת השר לרשויות מקומיות הפועלות לסירוס חתולים בשנת 2004
 3. ניהול המצאי
 4. בית הדין הארצי למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות
 5. נוהל מימון הוצאות משפט של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברשויות המקומיות (ראו גם חוזר 04/04)
 6. הגבלת חתימה על הסכם פשרה
 7. קיזוז חובות ארנונה
 8. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) – שיפוץ ותוספות בניה למבני חינוך
 9. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) – מתן שירותי הדברת יתושים, עשבייה ומזיקים
 10. הגדרת תפקידים ברישוי עסקים
 11. דחיית יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 12. יום הזיכרון לשואה ולגבורה

חוזר 02/2004 (01/03/2004)

 1. קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי מועצות ממומנות וועדות קרואות וסגניהם בשכר
 2. תוקף אישור כבאות לצורך חידוש רשיונות עסק
 3. סידורי כבאות שבשיקול דעת – סמכות מפקד השרות
 4. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
 5. הארכת מועד הקריטריונים לסיוע להקמת תאגידי מים וביוב

חוזר 01/2004 (08/01/2004)

 1. הטלת ארנונה כללית בשנת 2004
 2. רישוי צוברי גז המשמשים בניינים
 3. נוהל הוראות לתכנון ותפעול מגרשי ספורט
 4. קביעת תנאי פרישה לעובדים לעובדים שהתפטרו לצורך בחירות
 5. דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית
 6. הקפאת עובדים חדשים בשנת 2004 בשלטון המקומי
 7. מתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון הבניה
 8. שינוי תוכניות של גורמים שעברו עבירות בניה
 9. טיפול בחתולי רחוב
 10. חובת הוספת כיתוב בערבית בשילוט עירוני
 11. חלוקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט
 12. הרחבת חובת דיווח על איכות המים ברשויות המקומיות
 13. התובעים בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה
 14. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) – חברות מנהלות להתחדשות עירונית
 15. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) – תכנון וביצוע אולמות התעמלות ומרכזי פיס קהילתיים
 16. עדכון סכומים בענייני מכרזים
 17. שינויים במערך אכיפת איסור נהיגה בחוף הים – תיקונים לחוק העבירות המנהליות
 18. חוקי עזר – אגרת ביוב
 19. אישור השר לעסקאות מקרקעין
 20. מעמדו של היועץ המשפטי ברשויות המקומיות

גלישה מהנה ומועילה 🙂