חוזרי מנכ"ל 2005

חוזר מיוחד (07/12/2005)

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת

חוזר 8/2005 (30/11/2005)

 1. נוהל שינוי תחום שיפוט של רשות מקומית.
 2. יועצת למעמד האישה.
 3. תנאי פרישה של עובדים ברשויות המקומיות – נהלים חדשים לבדיקות רפואיות לעובדים לצורך הגדלת תקופת שירות בגין סיבה בריאותית.
 4. ניהול מערכת החייבים – פיצול נתוני קרן, ריבית והפרשי הצמדה.
 5. מחזור מלוות ביוב.
 6. מימון לרשויות שמסיימות מפקד נכסים למים וביוב והקפאת מקדם יורד.
 7. מבנה אחיד לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות – מבא"ת 2006
 8. הוראות בנושא אספקת גז לבניינים בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל-1970 – עדכון ורענון הוראות.
 9. מינוי נציגי הרשויות המקומיות לוועדות המחוזיות לתכנון ובניה.
 10. עדכון אגרות רישיון עסק.
 11. שמות לרשויות מאוחדות.
 12. ביטול המועצה האזורית חוף עזה.
 13. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

חוזר 7/2005 (04/08/2005)

 1. נוהל הקצאות קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית – תיקון מס' 3
 2. יועצים חיצוניים בוועדות לתכנון ובניה
 3. מענק מיוחד לתאגידי מים וביוב באזורי תיירות
 4. מימון באמצעות אשראי ברשויות המקומיות
 5. דמי כלכלה לעובדים סטטוטוריים
 6. אכרזת עיריית שגור
 7. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

חוזר 6/2005 (29/06/2005)

 1. תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38).
 2. עדכון סכומים בענייני מכרזים ע"פ המדד שפורסם ביום 15/05/05.
 3. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(.

חוזר 5/2005 (22/05/2005)

 1. בדיקות מעבדה מאושרת למתקני תברואה – פיקוח על ידי הועדות המקומיות – עדכון ורענון הוראות.
 2. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(.

חוזר מיוחד (19/04/2005)

נוהל הקצאת תקציב "רזרבת שר"

חוזר מיוחד (14/04/2005)

הטלת ארנונה לשנת 2005

חוזר 3/2005 (22/03/2005)

 1. תקנות התכנון והבניה פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים עבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ה-2005
 2. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (הצהרת מתכנן שלד והאחראי לביצוע השלד) ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות)(שיטות וחומרי בניה בשלד)(הוראת שעה), התשס"ה-2005
 3. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות)(תיקון), התשס"ה-2005
 4. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות
 5. חישוב קיצבאות ילדים כחלק מההכנסה – בג"צ 1834/04
 6. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
 7. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) – חידוש, שיפוץ ותוספות בניה למבני חינוך

חוזר 2/2005 (24/02/2005)

 1. קריטריונים נוספים לפטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי עיריה ומסי ממשלה (פיטורין)
 2. צירוף משרד הפנים כצד ג' בתביעות השבה נגד רשויות מקומיות
 3. איסור מכירת משקאות חריפים לקטין
 4. איסור מכירת מוצרי טבק לסוגיו לקטין
 5. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

חוזר מיוחד (20/02/2005)

מאפיינים ומדדים להערכת סיכונים בחופי הים

חוזר מיוחד (07/12/2005)

הודעה על הקמת "מידעתכנון", מרכז מידע גיאוגרפי תכנוני והצגת קטלוג המוצרים שלו – תכניות מתאר ארציות, מחוזיות, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, מרחבי תכנון, גבולות שיפוט, גבולות המחוזות וחופי רחצה מוכרזים.

חוזר 1/2005 (31/01/2005)

 1. עדכון תנאי שכר ותנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות ולסגניהם בשכר
 2. הפסקת העסקה של עובד בכיר ברשות מקומית עקב סיום חוזה
 3. נוהל טיפול בהמחאות על ידי רשויות מקומיות, איגודי ערים וועדות מרחביות
 4. הערכות הרשויות המקומיות לשינוי שיטת הדווח הכספי
 5. עדכון סכומים בענייני מכרזים
 6. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשס"ה-2005
 7. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ייצוג הולם)(תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004
 8. חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 95), התשס"ה-2004
 9. חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2004
 10. הארכת תוקף הסיוע להקמת תאגיד מים וביוב
 11. בחינה מחדש של הפטורים מארנונה ל"מוסד מתנדב לטובת הציבור"
 12. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים).

גלישה מהנה ומועילה 🙂