חוזרי מנכ"ל 2006

חוזר מיוחד (10/12/2006)

הכנת תקציב לשנת 2007

חוזר 5/2006 חלק ב' (12/11/2006)

 1. מבצע גביות חובות עבר בארנונה ברשויות המקומיות
 2. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)(תיקון),  התשס"ז-2006
 3. טופס דיווח

חוזר 5/2006 חלק א' (29/10/2006)

 1. דברי הסבר תקנות התכנון והבניה (הקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד),  התשס"ו-2006
 2. תקנות התכנון והבניה (הקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ו-2006
 3. תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים)(תיקון), התשס"ו-2006
 4. דברי הסבר לתקנות חישוב שטחים ושעורי אגרות למתן היתר – החלפת התוספת השלישית.
 5. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון),  התשס"ו-2006

חוזר 4/2006 (12/09/2006)

 1. סיוע לרשויות המקומיות על רקע מצב מיוחד בעורף
 2. תוספת לנוהל "חבצלת פיגועים"
 3. נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות מקומיות
 4. התקדמות הרשויות המקומיות בהליך התיאגוד – מפקד הנכסים
 5. נוהל ואמות מידה להפעלת הסמכות לחיוב אישי (תיקון)
 6. קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר עדכון תוספת היוקר יוני 2006
 7. קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לחישוב קיצבת פרישה – עדכון תוספת היוקר יוני 2006
 8. הוראות שינון בדבר תשלומי שכר וקצבת פרישה ותנאים נלווים
 9. גביית תשלום כדמי כניסה למקום רחצה
 10. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכות חוקר וסדרי עבודתו)(תיקון), תשס"ו-2006.
 11. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), תשס"ו-2006
 12. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית)(תיקון), תשס"ו-2006
 13. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), תשס"ו-2006
 14. קביעת תכנית כטעונה אישור בהתאם לסעיף 109 לחוק התכנון והבניה
 15. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון להגדרות בנין גבוה ורב קומות), תשס"ו-2006
 16. תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א' לחוק)(תיקון), התשס"ו-2006
 17. הודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשס"ו-2006
 18. נוהל למתן תמיכות ע"י הרשויות המקומיות – הוראות לשנת 2006
 19. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר מיוחד (11/06/2006)

ארנונה לשנת 2006

חוזר 3/2006 (29/05/2006)

 1. נוהל הקמת ועדת בדיקה בעניין אי אישור תקציב הרשות המקומית
 2. נוהל הפסקת עבודתו של יועץ משפטי לרשות המקומית
 3. הנחיות להערכות הרשויות המקומיות לשפעת העופות
 4. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון) התשס"ו-2006
 5. הנחיות לעניין חוקי עזר
 6. קביעת נוהל חדש למתן תמיכות ע"י רשויות מקומיות.- הוראות מעבר לשנת 2006 (תיקון)
 7. תחרות "קריה יפה בישראל יפה" 2006
 8. קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר עדכון ינואר 2006 – תיקון.
 9. מידע לימי חג וזיכרון.
 10. עדכון סכומים בענייני מכרזים.
 11. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(

חוזר 2/2006 (31/01/2006)

נוהל הגשת תכנית הבראה – עדכון

חוזר 1/2006 01/03/2006)

 1. מתן תמיכות ע"י רשויות מקומיות.
 2. הלוואות וערבויות לתאגידים עירוניים.
 3. הנחיות להגשת תקציב 2006.
 4. חובת התשלום לאיגודי ערים ומועצות דתיות.
 5. כללי העברת נכסים בהליך הקמת תאגיד למים וביוב.
 6. התקשרות עם החברה לאוטומציה.
 7. 58 שנים להחלטת האו"ם מיום 29 בנובמבר 1948.
 8. אישור עבודה אקדמית לעובדים בכירים.
 9. הקטנת הוצאות בגין תשלומי פנסיה.
 10. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות.
 11. העלאה מעל הקו של ישובים.
 12. חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005.
 13. קביעת שכר לראשי רשויות וסגניהם לשעבר לחישוב קצבת פרישה – עדכון ינואר 2006.
 14. עדכון סכומים בענייני מכרזים.
 15. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)