חוזרי מנכ"ל 2007

חוזר 7/2007 (08/10/2007)

 1. חובת הרשות המקומית לאחזקת מקלטים ציבוריים
 2. כפל כהונה במועצה האזורית
 3. קבלת שטרות דחויים לפרעון חובות התושבים לרשויות המקומיות
 4. החלטות הועדה לחיוב אישי
 5. הגשת דרישות תשלום של מענקי פיתוח
 6. התנהגות עובדים בבחירות לרשויות המקומיות
 7. ניהול קיזוז חובות ברשויות המקומיות
 8. גביית ארנונה ממחזיקים במבנים בלתי חוקיים
 9. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 6/2007 (05/07/2007)

 1. קיזוזים לאיגודים סטטוטוריים – הבהרה
 2. חובת מכרזים בעת התקשרות עם החברה לאוטומציה
 3. הנחיות לתכנון הג"א מקומי לשנת 2007 – עדכון
 4. הבהרות לתנאי העסקה של עובדים בכירים
 5. עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם הרשות המקומית למתנ"סים המופעלים על  ידי מנהל – עובד החברה למתנ"סים (פורסם בחוזר 04/07)
 6. נוהל חבצלת פיגועים
 7. הוראה שעה משקי – הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים
 8. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לצרכי חקלאות, ולהקנת מבנים באזורים כפריים עבור מפוני חבל עזה וצפון השרון ותנאיו)(הוראת שעה)(תיקון), תשס"ז-2007
 9. תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק)(הוראת שעה), תשס"ז-2007
 10. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו, ואגרות)(הוראת שעה)(תיקון), תשס"ז-2007
 11. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו, ואגרות)(תיקון), תשס"ז-2007
 12. תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק)(תיקון), תשס"ז-2007
 13. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 5/2007 (11/06/2007)

הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטת הפל-קל

חוזר 4/2007 (29/05/2007)

 1. נוהל הגשת בקשה לקבלת תקציב מ"רזרבת שר" לשנת 2007.
 2. נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (תיקון מס' 4)
 3. הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנ"סים המופעלים על  ידי מנהל – עובד החברה למתנ"סים (עודכן בחוזר 06/07)
 4. הקצאת מענקי פיתוח לרשויות המקומיות ב-2007
 5. אמות מידה לקביעת דמי כניסה למקומות רחצה
 6. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)(תיקון), התשס"ז-2007
 7. נוהל הפעלת הסמכות לפי סעיף 206(ב) לפקודת העיריות – אי אישור תקציב הרשות המקומית
 8. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 3/2007 (17/04/2007)

מיוחד – חידוש המבצע לגביית חובות-עבר בארנונה

חוזר 2/2007 (27/03/2007)

 1. תיקון נוהל הוצאות משפטיות בשלטון המקומי
 2. נוהל הגשת בקשה למינוי "ממונה על הגבייה" ו-"פקיד גבייה" ע"פ פקודת המסים (גבייה)
 3. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו, ואגרות)(תיקון מס' 2), תשס"ז-2007 בדבר מתקני תברואה
 4. הודעה בדבר אישור שינויים בהוראות למתקני תברואה (הל"ת), תש"ל-1970 והפקדתם
 5. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו, ואגרות)(תיקון מס' 2), תשס"ז-2007 בדבר חיפוי קירות
 6. ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר – תנאי שכר ותנאים נלווים – עדכון
 7. הוראותיו של חג המצות
 8. יום הזיכרון לשואה ולגבורה – תשס"ז
 9. יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל – תשס"ז
 10. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
  (א) עבודות סימון כבישים
  (ב) מתן שירותי סקר מדידות ושימושים
  (ג) מתן שירותי כח אדם זמני
  (ד) עבודות ומתקני ביוב
  (ה) שיפוץ ואחזקת מתקני משחקים
  (ו) הקמת מגרשי "מיני פיץ"

חוזר 1/2007 (19/02/2007)

 1. התערבות ראשי רשויות מקומיות בהליכים פליליים
 2. חובת יחידת הפיקוח להעביר את כל תיקי החקירה להחלטת תובע
 3. הנחיות להחזקת מקלטים ברשות המקומית
 4. נוהל חלוקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט
 5. הוראות חדשות להנגשת מבני ציבור
 6. תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התס"ז-2006
 7. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשס"ז-2007
 8. התקשרות עם החברה לאוטומציה – הבהרה
 9. הוראות לעניין הטלת ארנונה לשנת 2007
 10. נוהל הגשת בקשה להיתר חריג לשנת 2007
 11. נבחרים בעלי חובות ארנונה ומים
 12. נוהל מינוי יועץ משפטי לוועדות מקומיות לפי סעיף 19 התכנון והבניה, התשכ"כ-1965
 13. נוהל הקצאת רזרבת השר (תיקון)
 14. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות
 15. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(
  א) תכנון ובנית אולמות ספורט
  (ב) הקמת תחנות שאיבה למים וביוב
  (ג) תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים
  (ד) הנחת והחלפת קווי מים ומערכת מים
  (ה) מכרזי מסגרת בשנות התקציב 2006 – 2008

חוזר מיוחד (15/01/2007)

הטלת ארנונה לשנת 2007

גלישה מהנה ומועילה 🙂