חוזרי מנכ"ל 2008

חוזר 8/2008 (09/09/2008)

מיוחד – תקנות בטיחות אש בבניינים

 1. דברי הסבר לתיקון לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) בדבר בטיחות אש בבניינים
 2. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תיקון מס' 3 התשס"ח

חוזר 7/2008 (27/10/2008)

 1. בחירות נקיות
 2. נוהל קיזוז חובות רשויות מקומיות לאיגודים סטטוטוריים (איגוד ערים לכבאות ואיגודי ערים לביוב)
 3. תנאים נלווים לראשי הרשויות המקומית וסגניהם בשכר – תיקון
 4. מענקי מדינה נוספים בתחום תאגידי המים והביוב עבור תאגידים שיוקמו החל מאוגוסט 08 עד ינואר 09
 5. איסור גביית שכר טרחה בהתאם לתוצאות הליך שמאי מקרקעין
 6. השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי (תיקון מס' 2) – הארכת תקופת המעבר עד 01/12/08
 7. סיום הסדר מס הכנסה
 8. הארכת תוקף אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
 9. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 6/2008 (24/08/2008)

 1. נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית
 2. הענקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט
 3. מתן חח"דים בשנת בחירות
 4. עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למת"נסים המופעלים ע"י מנהל עובד החברה למתנ"סים
 5. החברה לאוטומציה
 6. השתתפות בהוצאות רכישת ביגוד לראש רשות מקומית וסגנו בשנת 2008
 7. עדכון לעניין קליטת עובדים באיגודי ערים ותאגידים עירוניים בשנת בחירות
 8. הגברת האכיפה ברישוי עסקים ברשויות המקומיות
 9. נוהל שימוש בכספים המתקבלים בעיריוות כתוצאה מתיאגוד המים והביוב
 10. פרשנות תקנה 4(ט) בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992
 11. ניהול פרוטוקול והקלטת ישיבת מוסד תכנון
 12. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 5/2008 (11/03/2008)

מיוחד – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות

חוזר 4/2008 (23/06/2008)

 1. נוהל שינוי שטח שיפוט של רשות מקומית וקביעת אזורים לחלוקת הכנסות (ביוזמת הרשות המקומית)
 2. כללים להשקעת עודפים זמניים שהצטברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים (החלפת הכללים מחוזר 8/94)
 3. עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ע"פ תמ"א 38 ואמצעים נוספים
 4. הרחבת הזכאים להנחה בארנונה מכוח חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007
 5. תחרות "קריה יפה בישראל" 2008
 6. תנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר נכון לחודש יולי 2007
 7. הקדמת פתיחת עונת הרחצה
 8. התנהלות הרשויות המקומיות בתקופת בחירות
 9. השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי – ישום תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)(תיקון), התשס"ח-2008
 10. מינוי חשב מלווה לתאגיד עירוני
 11. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 3/2008 (15/04/2008)

 1. בדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם רשות מקומית בגוף המנהל של תאגיד עירוני
 2. הקצאת מענק האיזון לשנת 2008
 3. השתתפות תקציבית של מינהל מקרקעי ישראל בעלות תכנון
 4. תשלום שכר מלא לעובדים
 5. כללים לקבלת מקדמה מחברה לאספקת שירותי גביה
 6. עשייה במקרקעין
 7. הנחיות בנושא ניהול עובדים – העסקת עובדים במילוי מקום והחתמת כרטיס נוכחות
 8. נוהל מינוי יועץ משפטי לועדות מקומיות לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965- תחולה – הנוהל פורסם בחוזר מנכ"ל 01/2007
 9. שימוש במקלטים ציבוריים שלא בשעת חירום
 10. יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ח
 11. יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל – תשס"ח
 12. אכרזת עיריית כפר קאסם וביטולה כמועצה מקומית (כולל טבלת התפלגות הרשויות המקומיות לפי מעמדן במגזר היהודי, הלא יהודי והיהודי ביו"ש)
 13. חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו-1986
 14. התקשרות עם החברה לאוטומציה – פטור ממכרז
 15. עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למת"נסים המופעלים ע"י מנהל עובד החברה למתנ"סים
 16. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 2/2008 (11/03/2008)

 1. איחוד מרצון של רשויות מקומיות
 2. נוהל אבטחת ראשי רשויות
 3. בחינת מענק מותנה לשנים 2007-2012
 4. סיכום בין משרד האוצר למשרד הפנים בעניין מתווה פעולה חוק תאגידי מים וביוב
 5. מענקי מדינה נוספים בתחום תאגידי המים והביוב חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001
 6. תרגיל "נקודת מפנה 2"
 7. ביקורת הדו"חות הכספיים של הרשויות המקומיות
 8. דו"חות ביקורת שנתיים בוועדות המרחביות
 9. ניסיון נדרש ממועמד למשרת מבקר פנימי
 10. מינוי מבקר פנימי במועצות האזוריות
 11. היערכות מדינת ישראל לפנדמיה של שפעת
 12. השתלמויות מפקחי בניה
 13. אצילת סמכויות לממונים על המחוזות
 14. הטבות לחיילי מילואים
 15. קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לחישוב קיצבת פרישה – עדון ינואר 2008
 16. קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר – עדכון ינואר 2008
 17. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות
 18. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ההיתר ואגרות)
 19. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 1/2008 (16/01/2008)

 1. חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, תזכורת להנחיות החוק
 2. בקרה על רישום במועד של התחייבויות לספקים ונותני שירותים
 3. קבלת שטרות דחויים לפירעון חובות התושבים לרשויות המקומיות
 4. אחריות ראש הרשות המקומית להכנה ותרגול מערך הטיפול בחללים (פס"ח) ברשות
 5. גיוס קליטה וקידום עובדים בשנת בחירות
 6. מסירת מידע ממשרד התחבורה
 7. היערכות לקראת מעבר לרישום מלא על פי בסיס הצבירה
 8. נוסחים מומלצים בדבר חוקי עזר לפיתוח תשתיות מוניציפאליות
 9. חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 80), התשס"ח-2007
 10. תקנת ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התשס"ח-2007
 11. נוהל הגשת בקשה להיתר חריג בארנונה לשנת 2008
 12. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),תשס"ג-1993, הגדרת "הכנסה"
 13. עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנ"סים המופעלים ע"י מנהל – עובד החברה למתנ"סים
 14. עבירות מינהליות בנושא כלבת ופיקוח על כלבים

גלישה מהנה ומועילה 🙂