חוזרי מנכ"ל 2009

חוזר  8/2009 (30/12/2009)

 1. העדפת תוצרת הארץ – הודעת רענון
 2. השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות מקומית ולסגנו בשכר לשנת 2009
 3. עדכון תנאים נלווים – מתנות פרק י' – השתתפות במתנות לראש רשות מקומית וסגניו בשכר
 4. יועצת לקידום מעמד האשה
 5. השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים
 6. התייחסות לשטח גזוזטרה בתוכנית
 7. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר  7/2009 (24/09/2009)

 1. פורטל כספי התמיכה של מרכבה – מסמכי חובה לגוף וחסימת תשלומים
 2. הקפאת קליטת עובדים חדשים בשנת 2009-10 בשלטון המקומי
 3. שמירת אסמכאות על ביצוע תשלומים ברשויות המקומיות
 4. הודעה על מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים
 5. היטל על צריכת מים עודפת במגזר הביתי
 6. מענקי מדינה נוספים בתחום תאגידי המים והביוב עבור תאגידים שיוקמו מ-01/09/09 ועד 31/03/10 ע"] חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001
 7. התחשבות בסיכונים סיסמיים בתוכניות מתאר ובתוכניות מפורטות
 8. חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח-2008
 9. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר  6/2009 (26/04/2009)

 1. הערכות לעת חירום ברשות המקומית ותרגיל "נקודת מפנה 3"
 2. הקמת מועצה להתנדבות
 3. תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס"ט-2009
 4. תקנות התכנון והבניה (נגישות לאנשים עם מוגבלות)(תיקון), תשס"ט-2009
 5. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), תשס"ט-2009 בדבר אגרות לחממות
 6. תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת)(תיקון), תשס"ט-2009, בדבר טכנולוגיית פוטו וולטאית

חוזר  5/2009 (23/09/2009)

 1. נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית
 2. נוהל מינוי יועץ משפטי קבוע לתאגיד מקומי
 3. נוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות המקומיות
 4. תיקון נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי
 5. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 4/2009 (15/03/2009)

 1. מפתח לקביעת מספר חברי המועצה ברשויות המקומיות
 2. מענק מותנה לשנים 2007-2012 – תנאים לשחרור המענק
 3. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התשס"ט-2009
 4. ארגון האוכלוסייה – מתנדבים ורובעים
 5. הנחיות למעבר לדיווח כספי בשיטה המצטברת
 6. שיתוף פעולה בין וחלוקת המשימות בין תאגידי המים לרשויות המקומיות במצבי חירום ומשבר בתחום המים
 7. ניסיון נדרש ממועמד לתפקיד מבקר פנים
 8. כללים למינוי סגנים בשכר לראש רשות מקומית
 9. מינוי עוזר לראש הרשות המקומית
 10. הפסקת שירותם של עובדים מעבר לגיל הפרישה
 11. הרכב ועדת רכש במועצות המקומיות והאזוריות
 12. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות
 13. תקנות התכנון והבניה – הצבת מתקנים לאנרגיה סולארית
 14. פטור מתשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל בגין בניית ממ"ד
 15. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(

חוזר  3/2009 (26/04/2009)

 1. עזבונות
 2. פקחי הרשויות המקומיות – לבישת מדים
 3. החזר הוצאות נסיעה לנציגי הארגון היציג בוועדות המקומיות
 4. סגר עקב מגיפות
 5. ביקורת פנימית באיגודים לכיבוי אש
 6. ליקויים עיקריים מדו"ח אגף בכיר לביקורת בועדות התכנון והבניה
 7. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה בדבר אצירה אשפה וסילוקה מבניין
 8. דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה בדבר בריכות שחיה
 9. תקנות התכנון והבניה בדבר ראדון
 10. תקנות התכנון והבניה בדבר בדבר פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
 11. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(

חוזר  2/2009 (14/01/2009)

חוזר מיוחד – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת

חוזר  1/2009 (06/01/2009)

 1. כללים למינוי סגנים בשכר לראש הרשות המקומית
 2. נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות המקומיות
 3. ביטול הנוהל לחלוקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט
 4. עדכון נוהל הוצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסי"ם המופעלים על ידי מנהל – עובד חברת מתנ"סים
 5. איגוד ערים לכבאות – עלות הסכם קיבוצי (מסגרת) עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום 17/04/08
 6. התקשרות במקרקעין עם הסוכנות היהודית
 7. הרכב ועדת רכש
 8. השתתפות הרשות המקומית בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי (תיקון מס' 3)
 9. יישום תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה (תמ"א 38)
 10. חובת הפעלת אתר אינטרנט
 11. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים(גלישה מהנה ומועילה 🙂