חוזרי מנכ"ל 2010

חוזר  3/2010 (19/12/2010)

 1. גיל פרישה
 2. עיקול נכסי מדינה
 3. החזרי הוצאות ליו"ר איגודי ערים שאינם מועסקים ברשויות המקומיות – עדכון על-פי המדד
 4. פטור ארנונה למוסדות ייחודים
 5. הפעלת מוקד ארצי לנושאי מים וביוב
 6. אישורי נחיצות משרה – פטורים והנחות
 7. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר מיוחד 2/2010 (07/11/2010)

החלטת הממשלה מס' 1620 מיום 25.04.10  בנושא התמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון.

להחלטה מצורף מסמך המדיניות "התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכים להתמודדות והמשמעויות הכלכליות, הציבוריות והסביבתיות," אפריל 2010.

חוזר  1/2010 (25/08/2010)

 1. עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות
 2. קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר – קיצבת פרישה עידכון ינואר 2010
 3. קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לחישוב  קיצבת פרישה – עדכון 2010
 4. השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות מקומית ולסגנו בשכר לשנת 2010
 5. תיקון 38 לחוק יסודות התקציב (התשמ"ה 1985 ) – העברה לחשבונות פיתוח ייעודיים
 6. הנצחת אישים שהרימו תרומה מהותית ללשון העברית
 7. כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח  ועודפים זמניים אחרים תיקון חוזר מנכ"ל 04/2008
 8. הסדרת הטיפול  בפסולת בניין
 9. התקשרות רשויות מקומיות עם חברות קרן החינוך של הסוכנות
 10. חובת הודעה בדבר הפסקת עבודתו של נושא בתפקיד חובה (סטטוטורי)
 11. הנחיות בנושא יישומה של תוכנית תמ"א 38
 12. אישורי התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)


גלישה מהנה ומועילה 🙂