חוזרי מנכ"ל 2011

חוזר 4/2011 (21/08/11)

 1. היקפי המשרות ואחוזי השכר לנושאי משרה ברשויות
 2. תואר אקדמי למשרות ניהול
 3. דרישות סף למשרות ייעודיות
 4. דרישות סף לתפקידי המזכיר, הגזבר והמבקר ברשויות
 5. חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), תשע"א -2011 – ראו דגשים נוספים בחוזר מנכ"ל 1/2012
 6. חוזים אישיים לתפקידי ניהול שאינם סטאטוטוריים ברשויות המונות עד 15,000 תושבים
 7. מילוי מקום ברשויות המקומיות – הבהרות לחוזרהמנכ"ל 3/2011
 8. ניוד עובדים המועסקים בחוזה בכירים
 9. קרובי משפחה ברשויות המקומיות – הבהרות לחוזר מנכ"ל 3/201
 10. הפסקת שירותם של עובדים מעבר לגיל הפרישה בשלטון המקומי
 11. חוק עזר מומלץ להעמדת רכב וחנייתו
 12. חוק למניעת העסקת עברייני מין
 13. הכללת ילדי אומנה במספר הנפשות המתגוררות בדירת מגורים לעניין הנחה מארנונה
 14. סכנת התמוטטות מצוקים לאורך חוף הים התיכון – ריענון
 15. השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות מקומית ולסגנו בשכר לשנת 2011
 16. נוהל והנחיות להפעלת חוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו – 1985
 17. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 3/2011 (11/05/11)

 1. קידום יחידות דיור קטנות במוסדות התכנון
 2. המעבר לרישום ולדיווח כספי בשיטה המצטברת
 3. העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות
 4. העסקת ממלא מקום ברשויות המקומיות
 5. תקופת הכשרה לצורך התמודדות במכרז פנימי ברשויות המקומיות
 6. ביטול משרות ומתן תנאים מועדפים לעובדים הפורשים במסגרת תוכנית הבראה בהתאם לאמור בחוזר מאי 97
 7. דוחות כספיים אחידים (מבוקרים) לועדים מקומיים
 8. השתלמות למפקחי בניה
 9. נוהל ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חיוב אישי
 10. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 2/2011 (04/04/11)

 1. עידוד תעסוקת ישראלים
 2. ריכוז הנחיות בנושא תאגידים עירוניים
 3. צו עבירות קנס
 4. מבחן הכנסה להנחה בארנונה
 5. הנחיות בעניין ייצור חשמל ממתקנים סולאריים (פוטו וולטאים)
 6. פרסום צו המסים של הרשויות המקומיות באתר האינטרנט
 7. נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים – עובדי הרשויות המקומיות
 8. נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים
 9. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

חוזר 1/2011 (15/02/11)

 1. כללי
 2. העסקת עובדים נושאי משרה בחוזה אישי
 3. העסקת עובדים במשרות אמון בחוזה אישי
 4. תשלומים והטבות מעבר למשכורת הכוללת לעובדים המועסקים בחוזה אישי לפי חוזר זה
 5. ימי מחלה, ביטוח אובדן כושר עבודה וימי חופשה
 6. תגמולי פרישה ופיצויי פיטורין
 7. פניה לאישור העסקה בחוזה אישי
 8. אישור אגף כ"א ושכר ברשומ"ק כתנאי לתוקף החוזה
 9. השכלה וניסיון לעובדים המועסקים בחוזה בכירים
 10. הסכם עבודה לנושא משרה ברשות המקומית (סעיף 2 לחוזר)
 11. הסכם עבודה לנושא משרה ברשות המקומית (סעיף 3 לחוזר)
 12. נספח להסכם מיוחד להעסקת עובד בחוזה אישי – הסדר פנסיוני – פנסיה תקציבית – לפי סעיף 14 להסכם
 13. נספח להסכם מיוחד להעסקת עובד בחוזה אישי – הסדר פנסיוני – קרן פנסיה חדשה (פנסיה צוברת)
 14. נספח להסכם מיוחד להעסקת עובד בחוזה אישי – הסדר פנסיוני – ביטוח מנהלים (פנסיה צוברת)
 15. נספח להסכם מיוחד להעסקת עובד בחוזה אישי – הסדר פנסיוני – ביטוח בקרן פנסיה "ותיקה שבהסדר"
 16. נספח ב'