מאמר – מועמדות למועצת הרשות

מה נדרש לשם הגשת מועמדות למועצת הרשות ולראש הרשות / עו"ד אסף אבידן

המאמר סוקר את הנושאים הבאים:

 1. רשימת מועמדים למועצת הרשות
 2. עירבון – רשימת מועמדים חדשה

(1) רשימת מועמדים למועצת הרשות

כל הגורמים הבאים רשאים להגיש רשימת מועמדים למועצת הרשות (סעיף 35 לחוק הבחירות לרשויות המקומיות):

 • קבוצה המונה 200 בעלי זכות בחירה לרשות המקומית או  2% ממספר הבוחרים בפנקס ביום הקובע (היום ה-150 לפני הבחירות – 03/06/2018), לפי המספר הנמוך ביניהם, רשאית להגיש רשימת מועמדים אחת.
 • כל סיעה של הכנסת
 • כל מפלגה
 • כל סיעה של המועצה היוצאת – סיעה שנרשמה ככזו בישיבת ההזדהות (ראו מאמר בעניין)

חוברת רשימת המועמדים :

 • מכילה שמות של מי שזכאים להיבחר למועמת הרשות המקומית ואשר הסכימו להכללת שמם ברשימה.
 • מספר המועמדים ברשימה לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר
 • רשימת מועמדים תיחתם אישית בידי כל המגישים, על גבי טופס שהוגדר בתקנות והוא בצורת חוברת. ניתן להשיג את החוברת בכל לשכה נפתית של משרד הפנים, החל מהיום ה- 60 שלפני יום הבחירות (31/08/2018) (תקנה 9).
 • המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כוח הרשימה ואחד כממלא מקומו. באין ציון כזה יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה, ואת השני – כממלא מקומו. בא כוח רשימת מועמדים רשאי להתפטר בכל עת, במתן הודעה בכתב למנהל הבחירות ואם התפטר ואין לו ממלא מקום, יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה.
 • יש למלא את כל הפרטים של המועמדים בחוברת, כאשר כל אחד מופיע בשורה המסומנת במספר סידורי עם כל הפרטים הנדרשים של המועמדים. יש להקפיד למלא בכל חוברת שמגישים את כינוי הרשימה ושמות המועמדים.
 • ניתן לחתום רק על רשימת מועמדים אחת – מי שחתם על יותר מרשימה אחת חתימותיו בטלות.
 • לא ניתן לחזור מחתימה על רשימת מועמדים – גם מותו של החותם חו"ח לא מבטל את החתימה.
 • אין טעם להחתים יותר מ-250 מגישים שכן כל חתימה נוספת מעבר לכך לא מתחשבים בה.
 • רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם על ידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם.
 • אסור להחליף בחוברת מועמד אחד במועמד אחר
 • אסור למחוק או להוסיף שם של מועמד
 • אסור לשנות סדר רישומו של מועמד ברשימה
 • אסור לשנות את המספר הסידורי שליד שם המועמד
 • מעבר על כל אחד מהאיסורים הללו יגרום לכך שרשימת המועמדים לא תתקבל.
 • אדם יכול להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד. מי שהסכים להכללת שמו ביותר מרשימה אחת – שמו יימחק מכל הרשימות.

הגשת רשימת המועמדים :

 • לרשימת מועמדים המוגשת ע"י קבוצת בוחרים יש לצרף תצהיר של בא כוח הרשימה המאמת כל החתימות. בלא תצהיר הרשימה לא תתקבל.
 • התקנות קובעות כי רשימות המועמדים תוגשנה למנהל הבחירות ביום ה-34 שלפני יום הבחירות (26/09/2018), בין השעות 9 עד 11 לפני הצהרים או ביום ה- 33 שלפני יום הבחירות (27/09/2018), בין השעות 3 אחרי הצהרים ו- 9 בערב (תקנה 11).  מנהל הבחירות רשאי, באישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך, לשנות את השעות לקבלת רשימות המועמדים, ובלבד שסך כל השעות לא יקטן מסה"כ מספר השעות שפורט לעיל.
 • רשימות המועמדים יוגשו במשרד הראשי של הרשות המקומית או בכל מבנה ציבורי מתאים אחר, בתחום הרשות המקומית, שיקבע מנהל הבחירות; מנהל הבחירות יפרסם מודעה על מקום הגשת הרשימות עד היום ה-40 שלפני יום הבחירות (20/09/2018).
 • יש לצרף לרשימת המועמדים חדשה שמוגשת ע"י קבוצת בוחרים בעת הגשתה גם את עירבון. אי צירוף עירבון כמוהו כאי הגשת רשימת המועמדים (סעיף 38א לחוק).
 • עם קבלת רשימת מועמדים יאשר מנהל הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.

סירוב לאשר רשימת מועמדים (סעיף 42 לחוק):

 • מנהל הבחירות יודיע על סירובו לאשר רשימת מועמדים כולה או חלקה או את הכינוי או את האות של הרשימה, בכתב בצירוף נימוקיו, לא יאוחר מהיום ה-20 לפני יום הבחירות (10/10/2018), לבא-כוח הרשימה ולממלא מקומו, ולמועמד שסירב לאשר אותו.
 • כל אלה רשאים לעתור נגד הסירוב, לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני יום הבחירות (14/10/2018), בפני בית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית (הליך פטור מאגרת בימ"ש).
 • חבר ועדת הבחירות רשאי לעתור, לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני יום הבחירות, נגד אישור רשימת מועמדים על ידי מנהל הבחירות.

(2) עירבון – רשימת מועמדים חדשה

בעת הגשת רשימת מועמדים חדשה לפקיד הבחירות, יש לצרף אליה עירבון לפי סעיף 38א לחוק הבחירות לרשויות המקומיות.  שר הפנים מפרסם את שיעור העירבון המעודכן עד 60 ימים לפני מועד הבחירות. שיעור העירבון כפי שהוא עודכן בשנת  2018 (חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – רשומ"ק 2/2018 מיום 04/09/18) עומד על הסכומים הבאים:

מספר התושבים                                                 סכום הערבון

עד 5,000                                              4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000                                    8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000                               21,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000                                25,000 שקלים חדשים.

 • העירבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת מנהל הבחירות (תקנה 33).
 • יחד עם העירבון תימסר למנהל הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון או חלקו (להלן – חשבון הרשימה).
 • אם רשימת המועמדים לא אושר – 20% מסכום העירבון עובר לקופת הרשות המקומית והיתרה מוחזרת לחשבון הרשימה (תקנה 34).
 • בתום 14 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יודיע מנהל הבחירות לשר אם הוגש ערעור בחירות, הנוגע לרשימת מועמדים שנתנה ערבון (תקנה 35). 
 • אם לא הוגש ערעור בחירות – העירבון יוחזר לחשבון הרשימה אם הרשימה קיבלה מנדט אחד לפחות ולחשבון הבנק של הרשות המקומית – אם הרשימה לא קיבלה מנדט אחד לפחות. אם הוגש ערעור בחירות – השר יפעל כאמור לעיל (העברה לחשבון הרשימה או הרשות המקומי) בתוך 10 ימים מיום מתן פסק דין סופי בערעור הבחירות, או לאחר קיום בחירות חדשות, אם הורה בית המשפט על עריכתן, הכל לפי המאוחר יותר (תקנה 36).
 • הערה – אין חובת צירוף עירבון במקרה של בחירות ראשונות לאחר כינונה של רשות מקומית חדשה.

###

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.