מאמר – מועמדות לראש הרשות

מה נדרש לשם הגשת מועמדות למועצת הרשות ולראש הרשות / עו"ד אסף אבידן

המאמר סוקר את הנושאים הבאים:

 1. הצעת מועמד לראש הרשות
 2. עירבון – מועמד לראש הרשות

(1) הצעת מועמד לראש הרשות

כל הגורמים הבאים רשאים להגיש רשימת מועמדים למועצת הרשות (סעיף 5 לחוק הבחירות לראש הרשות וסגניו):

 • קבוצה המונה 750 בעלי זכות בחירה לרשות המקומית או  3% ממספר הבוחרים בפנקס ביום הקובע (היום ה-150 לפני הבחירות – 03/06/2018), לפי המספר הנמוך ביניהם, רשאית להגיש הצעת מועמד לראש הרשות.
 • כל סיעה של הכנסת
 • כל מפלגה
 • כל סיעה של המועצה היוצאת – סיעה שנרשמה ככזו בישיבת ההזדהות (ראו מאמר בעניין)

טופס הצעת מועמד :

 • הגשת המועמדות מבוצעת על טופס הקבוע בתקנות – חוברת, בצירוף הסכמת המועמד
 • במקרה של הגשת מועמד ע"י קבוצה של בוחרים, יש לחתום על התצהיר שבטופס – המצהיר חותם שהחתימות של המציעים נחתמו בנוכחתו.
 • המועמד צריך להיות הראשון ברשימת מועמדים למועצה (ראו מאמר לגבי הגשת מועמדות למועצה)
 • הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים ולא צוינו בה בא-כוח המגישים וממלא מקומו, יראו את המגיש הראשון ברשימה כבא-כוח המגישים ואת המגיש השני ברשימה כממלא מקומו.

(2) עירבון – הצעת מועמד לראש הרשות

בעת הגשת הצעת מועמד לראש הרשות ע"י קבוצת מגישים, יש לצרף אליה עירבון לפי סעיף 8 לחוק הבחירות לראש הרשות שמחיל את סעיף 38א לחוק הבחירות לרשויות המקומיות.  שר הפנים מפרסם את שיעור העירבון המעודכן עד 60 ימים לפני מועד הבחירות. שיעור העירבון כפי שהוא עודכן בשנת 2018 (חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – רשומ"ק 2/2018 מיום 04/09/18) עומד על הסכומים הבאים:

מספר התושבים                                                 סכום הערבון

עד 5,000                                              4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000                                    8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000                               21,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000                                25,000 שקלים חדשים.

 • העירבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת מנהל הבחירות (תקנה 4).
 • יחד עם העירבון תימסר למנהל הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון או חלקו (להלן – חשבון העירבון).
 • אם לא אושרה סופית הצעת המועמד – 20% מסכום העירבון עובר לקופת הרשות המקומית והיתרה מוחזרת לחשבון העירבון (סעיף 8).
 • נפטר חו"ח המועמד לפני יום הבחירות, יוחזר הערבון לנותנו. (סעיף 8)
 • מועמד שלא קיבל 10% לפחות מהקולות הכשרים או מועמד שהתפטר, יחולט הערבון לקופת המועצה. אם המועמד נבחר לראש הרשות או קיבל למעלה מ-10% יוחזר הערבון לנותנו.

###

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.