מאמר – מועמדות לראש הרשות

מה נדרש לשם הגשת מועמדות למועצת הרשות ולראש הרשות / עו"ד אסף אבידן

המאמר סוקר את הנושאים הבאים:

 1. הצעת מועמד לראש הרשות
 2. עירבון – מועמד לראש הרשות

(1) הצעת מועמד לראש הרשות

כל הגורמים הבאים רשאים להגיש רשימת מועמדים למועצת הרשות (סעיף 5 לחוק הבחירות לראש הרשות וסגניו):

 • קבוצה המונה 750 בעלי זכות בחירה לרשות המקומית או  3% ממספר הבוחרים בפנקס ביום הקובע (היום ה-150 לפני הבחירות – 03/06/2018), לפי המספר הנמוך ביניהם, רשאית להגיש הצעת מועמד לראש הרשות.
 • כל סיעה של הכנסת
 • כל מפלגה
 • כל סיעה של המועצה היוצאת – סיעה שנרשמה ככזו בישיבת ההזדהות (ראו מאמר בעניין)

טופס הצעת מועמד :

 • הגשת המועמדות מבוצעת על טופס הקבוע בתקנות – חוברת, בצירוף הסכמת המועמד
 • במקרה של הגשת מועמד ע"י קבוצה של בוחרים, יש לחתום על התצהיר שבטופס – המצהיר חותם שהחתימות של המציעים נחתמו בנוכחתו.
 • המועמד צריך להיות הראשון ברשימת מועמדים למועצה (ראו מאמר לגבי הגשת מועמדות למועצה)
 • הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים ולא צוינו בה בא-כוח המגישים וממלא מקומו, יראו את המגיש הראשון ברשימה כבא-כוח המגישים ואת המגיש השני ברשימה כממלא מקומו.

(2) עירבון – הצעת מועמד לראש הרשות

בעת הגשת הצעת מועמד לראש הרשות ע"י קבוצת מגישים, יש לצרף אליה עירבון לפי סעיף 8 לחוק הבחירות לראש הרשות שמחיל את סעיף 38א לחוק הבחירות לרשויות המקומיות.  שר הפנים מפרסם את שיעור העירבון המעודכן עד 60 ימים לפני מועד הבחירות (31/08/2018). שיעור העירבון כפי שהוא עודכן בשנת 2014 עמד על הסכומים הבאים:

מספר התושבים                                                 סכום הערבון

עד 5,000                                              4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000                                    8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000                               21,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000                                25,000 שקלים חדשים.

 • העירבון יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת מנהל הבחירות (תקנה 4).
 • יחד עם העירבון תימסר למנהל הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון או חלקו (להלן – חשבון העירבון).
 • אם לא אושרה סופית הצעת המועמד – 20% מסכום העירבון עובר לקופת הרשות המקומית והיתרה מוחזרת לחשבון העירבון (סעיף 8).
 • נפטר חו"ח המועמד לפני יום הבחירות, יוחזר הערבון לנותנו. (סעיף 8)
 • מועמד שלא קיבל 10% לפחות מהקולות הכשרים או מועמד שהתפטר, יחולט הערבון לקופת המועצה. אם המועמד נבחר לראש הרשות או קיבל למעלה מ-10% יוחזר הערבון לנותנו.

###

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.