מאמר – תעמולת בחירות – הכל על מודעות ושלטים

תעמולת בחירות לרשויות המקומיות – הכל על שלטים  ומודעות / עו"ד אסף אבידן

החקיקה המסדירה את תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות
סוגי המודעות והשלטים והמגבלות הבסיסיות החלות עליהן
מגבלות נוספות מחוק התעמולה
מגבלות מחוק השילוט
מגבלות מחוק הניקיון
צו מניעה וצו הסרת מודעות ושיקום מקרקעין לפי חוק התעמולה

החקיקה המסדירה את תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות

תעמולת הבחירות בכלל ובאמצעות הצבת או תליית שלטים ומודעות בפרט, מוסדרת במספר דברי חקיקה:

 • חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (חוק התעמולה).
 • חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 (חוק השילוט).
 • חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984 (חוק הניקיון).
 • חוק העזר הספציפי של הרשות המקומית העוסק בשילוט (חוק העזר).

סוגי המודעות והשלטים והמגבלות הבסיסיות החלות עליהן

אלה מפורטים בטבלה הבאה (מגבלות נוספות בהמשך):

סוג

 

גודל מירבי

ופרטים שנדרש שיופיעו

תנאים ומגבלות

מודעה מודפסת

(סעיף 10 לחוק התעמולה)

  70×50 ס"מ

 • שם+מען של המדפיס ושל האחראי להזמנתה.
 • שם הסיעה או רשימת המועמדים או האות או הכינוי שלה אם פעל אותו אדם מטעמם.

 • מותר לתלות על לוחות מודעות הרגילים/הייעודיים של הרשות המקומית.
 • לפי סעיף קטן (א1)(1) מגבלת הגודל לא חלה על מודעה/שלט על גבי דירת מגורים או על המשרד/מועדון של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה לא תהיה אסורה לפי חוק השילוט ואם נקבעו תנאים בחוק עזר אז כפוף לאותם תנאים. אסור לתלות על נדל"ן מסחרי ומשרדים אחרים (ראו ער"מ 4/21 גרינברג נ' קונינסקי (13/09/18))
 • עשויים לחול חלים תנאים ומגבלות לגבי גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה, אם הם קבועים בחוק עזר  של הרשות המקומית לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה.

שלט מודפס או בלתי מודפס

(סעיף 10א לחוק התעמולה)

 • כמו מודעה מודפסת
 • מגבלת הגודל של מודעה מודפסת לא תחול על של שלט הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים.
 • כמו מודעה מודפסת

מודעה מודפסת בעיתונים יומיים או ירחונים

(סעיף 10 לחוק התעמולה)

40 אינץ'

 • שם+מען של האחראי להזמנתה.
 • שם הסיעה או רשימת המועמדים או האות או הכינוי שלה אם פעל אותו אדם מטעמם.
 • עד מודעה אחת ביום בעיתון אחד

פרסום חוצות

(סעיף 10ב לחוק התעמולה)

מגבלות כמפורט בסעיף במקרה של משווק פרסום המפעיל למעלה מ-10% מכלל מתקני פרסום החוצות בשטח המדינה או הרשות המקומית

 • מותר רק בתקופה שתחילתה ביום הגשת רשימת המועמדים (ב-2013 החל מה-16/09/2013).
 • "פרסום חוצות" מוגדר כמיתקן המשמש להצגת מסרים פרסומיים מתחלפים בחוצות, המותקן ומופעל על ידי משווק פרסום, בהסכמת הרשות המקומית אשר בתחומה הוא מותקן, וכן שילוט על גבי אוטובוס.
 • חלה שורה של מגבלות על משווק הפרסום שנועדו למנוע אפליה בהקצאת פרסום חוצות.

מגבלות נוספות מחוק התעמולה

 • לא ייעשה שימוש בשמו או בדמותו של איש כוחות הביטחון שנפצע או נהרג עקב תפקידו או בשמו או בדמותו של נפגע בפגיעת איבה בלי הסכמתם  בכתב, ואם אינם בחיים – בלי הסכמת בן משפחתו בכתב ובלבד שבן משפחה אחר לא התנגד לכך בכתב (סעיף 2ב).
 • חל איסור לעשות שימוש בתעמולת בחירות באופן העשוי ליצור רושם המזהה את צה"ל עם מפלגה או רשימת מועמדים (סעיף 2ב).
 • אין לשתף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת גיל 15. האיסור לא חל על צילום או הקלטה שבה מופיע ילד בפעולה שגרתית (סעיף 2ג).
 • חל איסור על עשיית שימוש בתעמולת בחירות בכלי טייס או שיט (סעיף 3).
 • אסורה תעמולת בחירות באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או על כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם, למעט זו המוסדרת בחוק – כמפורט בטבלה למעלה (סעיף 9).
 • רשות מקומית לא תרשה הדבקת חומר שיש בו תעמולת בחירות אם החומר נוגד את הוראות החוק כמפורט בטבלה למעלה (סעיף 11).

מגבלות מחוק השילוט

 • נדרש היתר לשם הצבת שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית (ההגדרה של שלט בחוק היא רחבה ביותר). כמו כן נדרש לציין על השלט את שמו של מי שהזמין את הכנתו או התקנתו (סעיף 2).
 • לכאורה לא יינתן היתר אלא רק לשילוט העוסק ברשימת הנושאים המפורטים בחוק ותעמולת בחירות אינה אחת מהן (סעיף 5).
 • נאסר על החניית רכב שיש עליו שלט בולט, הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית, באופן, בנסיבות ובמשך זמן שמהם ניתן להסיק כי הוא הועמד כך לצורכי פרסומת (סעיף 2א).

מגבלות מחוק הניקיון

 • החוק אוסר, בין היתר, ללכלך את רשות הרבים (סעיף 2).
 • "רשות הרבים" – כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה (סעיף 1).
 • החוק קובע כי מי שכותב, מצייר, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, שלא כדין, או מדביק, תולה, מניח או קובע עליהם, שלא כדין, כל כתב, מודעה או שלט, רואים אותו, לענין סעיף 2, כמלכלך את רשות הרבים (סעיף 5א(א)).
 • עוד קובע החוק שאם הודבקו או נקבעו כתב, מודעה או שלט כאמור, רואים לענין סעיף 2, גם מי שתכנם של הכתב, המודעה או השלט מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתם או הדבקתם או הורה על כך, זולת אם הוכיח כי לא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע המעשה (סעיף 5א(ב)).
 • העונש בגין לכלוך רשות הרבים הינו שנת מאסר או קנס (וכפל קנס במקרה שלך תאגיד) (סעיף 13(ב)).

צו מניעה וצו להסרת מודעות ושיקום מקרקעין לפי חוק התעמולה

 • ע"פ הוראת שעה שעומדת בתוקף עד ליום 01/01/2020 הסמכות להוצאת צווי מניעה בגין עבירה על חוק התעמולה (לפי סעיף 17ב) וכן להוצאת צו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין (לפי סעיף 17ג) היא בידי יו"ר יושב ראש ועדת בחירות אזורית שהוא שופט של בית משפט מחוזי אשר מונה  ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 17ד).  יו"ר הועדה האזורית ויו"ר הוועדה המרכזית רשאים להחליט שהבקשה תידון בפני יו"ר הוועדה המרכזית. על החלטה של יו"ר והעדה האזורית ניתן לערער בפני יו"ר הוועדה המרכזית.
 • ועדת הבחירות המרכזית פרסמה נוהל להגשת עתירה לצו מניעה או לצו הסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין – קישור לנוהל.

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.

###

(רשויות מקומיות – סדרי בחירות – תעמולת בחירות – עורך דין אסף אבידן)