מאמר – תעמולת בחירות – סקר בחירות

בחירות לרשויות המקומיות – "סקרים רבותיי סקרים"/ עו"ד אסף אבידן

המאמר עוסק בנושאים הבאים (לחצו על נושא כדי להגיע אליו):

"סקר בחירות" ב"תקופת בחירות" המיועד לפרסום ל"ציבור"
מידע שחובה למסור לוועדת הבחירות המרכזית "לעיון כל דורש"
חובת גילוי בשידור לציבור של של תוצאות סקר בחירות
חובות גילוי בפרסום תוצאות סקר בחירות שאינו מבוסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות
החובה לדווח למבקר המדינה
החובה לשמור את נתוני הסקר
הפרת חובה לפי חוק התעמולה

"סקר בחירות" ב"תקופת בחירות" המיועד לפרסום ל"ציבור"

עריכת "סקר בחירות" לרשויות המקומיות מוסדרת בסעיף 16ה לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 ("חוק התעמולה").

"סקר בחירות" פירשו לפי החוק סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד בבחירות – מפלגה או רשימת מועמדים בבחירות לרשות המקומית ולראש רשות מקומית (הסעיף חל גם על בחירות מיוחדות לראש רשות מקומית, אך המאמר לא עוסק בבחירות אלה).

"תקופת הבחירות" פירושה לעניין סעיף זה החל מיום הגשת רשימות המועמדים והלאה, דהיינו בבחירות לרשויות המקומיות 2018, "סקר בחירות" הינו סקר הנערך החל מיום 26/09/2018 (כך לפי ההגדרה בסעיף 10ב(א) לחוק התעמולה. רשימת מועמדים תוגש לא יאוחר מיום ה-33 לפני הבחירות לפי סעיף 35(ח) לחוק הבחירות לרשויות המקומיות דהיינו יום ה-27/09/2018. ע"פ לוח הזמנים שפרסם משרד הפנים ההגשה תעשה בימים רביעי ה- 26/09/2018 וחמישי ה-27/09/2018).

כאמור בהצעת החוק של תיקון 22 לחוק התעמולה בו הוסיפו ביו היתר את סעיף 16ה, מטרתו של הסעיף להטיל חובות גילוי ואיסורים שונים הנוגעים לסקרי בחירות מצד אחד, אך לא להטיל מגבלות רבות מדי מן הצד השני. כל זאת על מנת לאפשר העברת מידע לציבור, לאפשר לציבור לשקול את אמינות הסקרים ולבחון אותם בצורה מושכלת, לשם גיבוש עמדה לקראת הבחירות תוך מימוש חופש המידע, חופש הביטוי והזכות לבחור ולהיבחר.

החובות והאיסורים חלים על סקר בחירות המיועד לשידור בכלי תקשורת אלקטרוניים ("שידור לציבור") או לפרסום לציבור בכתב – לרבות בעיתון או באינטרנט ("פרסום בכתב לציבור"). החוק מסייג וקובע שהמונח "ציבור" לא כולל את ציבור האנשים העוסקים בניהול מערכת הבחירות, בין שבשכר ובין שבהתנדבות.

הסעיף מבחין בין סקר המבוסס על "שיטות סטטיסטיות מוכרות" לבין סקר שנערך שלא על בסיס שיטות כאלה, אבל אין בסעיף או בהצעת החוק הגדרה שיטה סטטיסטית מוכרת.

מידע שחובה למסור לוועדת הבחירות המרכזית "לעיון כל דורש"

מי שעורך סקר המבוסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות, בלי תלות אם הוא מיועד לשידור לציבור או לפרסום בכתב לציבור, חייב לשלוח העתק של תוצאות הסקר לועדת הבחירות המרכזית בהקדם האפשרי, לעיונו של כל דורש.

יש לשלוח לוועדת הבחירות המרכזית את תוצאות הסקר יחד עם כל הפרטים הבאים:

 1. השאלות שנשאלו בסקר;
 2. שמו ומענו של הגוף שהזמין את הסקר;
 3. שמו ומענו של הגורם שערך את הסקר;
 4. התאריך או התקופה בה נערך הסקר;
 5. מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו
 6. מידע על השיטה שהשתמשו בה לאיסוף הנתונים ששימשו להפקת תוצאות הסקר, לרבות:
  • שיטת הדגימה;
  • גודל המדגם ההתחלתי;
  • סוגי האוכלוסיה שנדגמו;
  • מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר;
  • אחוז משתתפי הסקר בפועל, סרבני ההשתתפות בסקר או אלו שלא התאימו להשתתף בו;
  • התאריכים והשעות של הראיונות.

בבחירות 2013, ע"פ הנחיית מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית מיום 16/09/2013, נדרש היה לשלוח את תוצאות הסקרים והנתונים באמצעות הדוא"ל לכתובת slevi@knesset.gov.il או בפקס 02-5669855 (לקריאת ההנחיה – לחצו כאן. הערה – בתחתית העמוד של ההנחיה ניתן למצוא את פרטי ההתקשרות לוועדת הבחירות המרכזית מעבר לאימייל הנ"ל). בעת עדכון עמוד זה טרם פורסמה הנחיה אחרת לבחירות 2018.

 חובת גילוי בשידור לציבור או בפרסום בכתב לציבור של של תוצאות סקר בחירות

הראשון שמשדר לציבור או מפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ומי שמשדר לציבור או מפרסם בכתב לציבור את תוצאותיו בתוך 24 שעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור לראשונה, חייב לציין בצד התוצאות את כל אלה:

 1. שמו של הגוף שהזמין את הסקר;
 2. שמו של הגורם שערך את הסקר;
 3. התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר;
 4. האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר;
 5. מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל;
 6. מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו;
 7. במקרה של פרסום לציבור בכתב – גם את השאלות שנשאלו בסקר.

חובות גילוי בפרסום תוצאות סקר בחירות שאינו מבוסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות

 בעת שידור לציבור או פרסום בכתב לציבור של תוצאות סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים, חובה לציין בהבלטה שהסקר לא התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור.

בנוסף חובה לציין את שמו של הגוף שהזמין את הסקר ואת שמו של הגורם שערך את הסקר.

החובה לדווח למבקר המדינה

עורך סקר בחירות חייב לדווח למבקר המדינה, לא יאוחר מ-20 ימים לאחר יום הבחירות על סקרי הבחירות שערך בציון כל הפרטים שחובה לגלותם בפרסום בכתב לציבור וכן בציון פרטי מממן הסקר ופרטי עסקת מימון הסקר.

החובה לשמור את נתוני הסקר

חובה על מי שעורך סקר בחירות לשמור את נתוניו וכמו כן את כל הפרטים שיש לשלוח לועדת הבחירות המרכזית כמפורט למעלה, במשך 3 שנים מיום הבחירות.

הפרת חובה לפי חוק התעמולה

ע"פ סעיף 17 לחוק התעמולה הפרת חובה לפי החוק, לרבות החובות החלות לגבי סקרי בחירות, מהווה עבירה פלילית שעונשה ששה חודשי מאסר או קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, דהיינו קנס של  29,200 ש"ח נכון למועד כתיבת מאמר זה.

הערה – האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.

 ###

רשויות מקומיות – בחירות – תעמולה – סקר בחירות