מינוי רואה חשבון לצורך התמודדות בבחירות

מינוי רואה חשבון לסיעת אם, סיעה ורשימה / עו"ד אסף אבידן

החובה למנות רואה חשבון
מטרות המינוי
סמכויות רואה החשבון
קוים מנחים לעבודתו של רואה החשבון

* הערה – המאמר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכמובן שכל האמור בו מתייחס גם לרואות חשבון ולא רק לרואי חשבון.

החובה למנות רואה חשבון

סעיף 17 לחוק המימון בחירות מחייב כל סיעת אם (מפלגה או סיעה בכנסת), סיעה ורשימה למנות לעצמן רואה חשבון. יש למסור הודעה על מינויו והוא יהיה בתוקף כל עוד לא מונה אחר במקומו. אם רו"ח מתפטר יש למנות אחר במקומו בתוך 7 ימים.

יחד עם זאת סעיף 18 לחוק המימון קובע כי ברשות מקומית שמספר בעלי זכות לבחור בה אינו עולה על 5,000, ימנה מבקר המדינה רואה חשבון אחד שיבקר את חשבונותיהן של כל הסיעות והרשימות באותה רשות שאינן סיעות בת  או רשימות בת. במקרה זה שכר רואה החשבון ישולם מאוצר המדינה. מבקר המדינה קבע כללים לגבי מינוי רו"ח לפי סעיף 18 – לכללים לחצו כאן.

מטרות המינוי

מטרות המינוי הן:

  • ביצוע ביקורת חשבונות של הסיעה או הרשימה
  • מתן חוות דעת לפי סעיף 22(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) – חוות דעת של רו"ח מצורפת לדוחות ולחשבונות הכספיים המוגשים למבקר המדינה עד 3 חודשים לאחר הבחירות. על חוות דעת זו לאשר את דבר תקינותם ושלמותם של הדוחות והחשבונות וכן את דבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה (להנחיות לגבי ניהול חשבונות – לחצו כאן).

לגבי סיעת אם, רואה החשבון שלה יתן חו"ד כאמור לגבי סיעות הבת ורשימות הבת שלה (סעיף 26(ט)).

  • קבלת מימון – סעיף 11(א)(3) לחוק המימון קובע כי בלא שנמסרה הודעה על שמו, מענו ופרטים נוספים של רואה החשבון, לא ישולמו לסיעה או רשימה כספים מתוך כספי מימון הבחירות.

סמכויות רואה החשבון

  • רואה חשבון שמונה לפי חוק המימון רשאי לבקש בכל עת מנציגים של הסיעה או הרשימה שאת חשבונותיהם הוא מבקר, שימציאו לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי הביקורת. מי שלא נעתר לדרישת רואה החשבון מבצע עבירה פלילית שדינה קנס (סעיף 19).
  • רואה חשבון של סיעה או רשימה שאינה סיעת בת או רשימת בת, רשאי בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות דעת אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות בחירות. על המבקר להשיב לפנייה תוך 14 ימים והוא רשאי לפרסם את התשובה בדרך שיקבע (סעיף 20).

קוים מנחים לרואי חשבון ממונים

מבקר המדינה עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 30 לחוק המימון, וקבע קוים מנחים בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות והרשימות. בין היתר נקבע בקוים המנחים כי יחולו תקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ורו"ח יודרך בעבודתו על ידי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע.

לקוים המנחים לבחירות 2013 במלואם לחצו כאן (בשעת עדכון עמוד זה טרם פורסמו קוים מנחים אחרים)

הערה – האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.

###

(רשויות מקומיות –  מימון בחירות  – עורך דין אסף אבידן)