תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון), התשע"ב-2011

תוקנו תקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח-1987 – קישור לנוסח המעודכן (באדיבות אתר נבו) נמצא בעמוד "חקיקה"-"עיריות" (קישור מס' 06). עיקרי התיקון – תוספות לתקנה 3 העוסקת בפטורים המאפשרים לעיריה להתקשר בהסכם ללא מכרז.

  • לסעיף קטן (2)  העוסק ב"חוזה להעברת מקרקעין של העיריה"  נוסף תת סעיף (יג) המעניק פטור להעברה בדרך של שכירות לתאגיד שהעיריה התקשרה עימו לצורך ביצוע מיזם לפי סעיף קטן (14) של תקנה זו (אף הוא סעיף חדש) למשך תקופת ההתקשרות – מדובר על התקשרות עם מלכ"ר לשם מיזם ללא כוונת רווח "למטרה של חינוך, תרבות, רווחה או ספורט בתחומה של העירייה" ובתנאים שקבועים בתקנה הנ"ל (לרבות תנאים לגבי התאגיד עצמו.
  • התווסף סעיף קטן 10א המעניק פטור להעברת מקרקעין בעת התקשרות עם המדינה לביצוע עבודת תשתית.
  • התווסף סעיף קטן 14 הקובע פטור לעצם ההתקשרות עם התאגיד (מלכ"ר) לשם מיזם ללא כוונת רווח למטרה של חינוך, תרבות, רווחה או ספורט בתחומה של העיריה, בהתקיים התנאים הנקובים בסעיף (כגון שהעירייה מחזיקה 40% לפחות מהונו של התאגיד האמור או מכוח ההצבעה בו או בכוח למנות 40% לפחות מחברי הגוף המנהל שלו).

התקנות פורסמו בקובץ התקנות 7039 מיום 05/10/2011 והן תיכנסנה לתוקף בתוך 30 ימים מיום פרסומן.


פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.