הוסף לאתר – "תקנון מועצת החינוך המשלב, התשע"ב-2012"

בקובץ  התקנות  7074, מיום י״ג בטבת  התשע״ב  ה- 8.1.2012, פורסם תקנון מועצת החינוך המשלב ע"פ סעיף 13א לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, שזו לשונו:

מועצה לחינוך ממלכתי משלב

13א.       (א)  (1)       תוקם מועצה לחינוך ממלכתי משלב אשר מספר חבריה לא יפחת מ-15; השר ימנה את חברי המועצה ובהם, בין השאר, חברים הפעילים בשדה החינוך, חברים בעלי ניסיון או ידע בתחום החינוך המשלב, עובדי משרד החינוך, נציגי רשויות מקומיות ונציגי שני ארגוני עובדי הוראה שעם חבריהם נמנה המספר הרב ביותר של עובדי ההוראה המאוגדים בישראל; מספר עובדי המדינה במועצה לא יעלה על שליש מחבריה;

(2)       תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים, ואולם רשאי השר, בנסיבות מיוחדות, להאריך את תקופת כהונתה בשנה נוספת.

                 (ב)  השר ייוועץ במועצה בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות לחינוך ממלכתי משלב, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף קטן (א) וסעיף 29, וכן השימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף קטן (ג).

(ג)   השר יקבע תקנון למועצה שבו ייקבעו סדרי כינוסה ועבודתה, וכן הוראות אחרות שהשר יראה בהן צורך לשם ביצוע תפקידה.

הקישור לתקנון נמצא בעמוד חקיקה–>חינוך (מתחת לחוק חינוך ממלכתי).

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.