פטור ממס לרשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב ותעריפים מופחתים בגין מים וביוב

תיקונים חדשים בפקודת מס ההכנסה ובחוק תאגידי מים וביוב, מעניקים פטור ממס לרשות מקומית ולתאגיד מים וביוב וכן סמכויות חדשות לשר האוצר בעניין זכאות לתשלום מופחת של מחיר שירותי המים והביוב.

במטרה לעודד רשויות מקומיות להקים או להצטרף לתאגידי מים וביוב, פורסם ביום 15/11/2012 ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 196), תשע"ג-2012 ("החוק המתקן", ספר החוקים 2387 בעמ' 35), אשר ערך 3 שינויים בפקודת מס ההכנסה ובחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001. להלן תובא סקירה קצרה של השינויים הללו.

סקירת השינויים:

1. פקודת מס ההכנסה פטור ממס לדיבידנד לרשות מקומית מרווחי תאגיד מים וביוב ולריבית מהלוואה שנתנה רשות מקומית לתאגיד מים וביוב

בסעיף 9(2)(א) לפקודת מס הכנסה קבוע פטור ממס להכנסה של רשות מקומית, אך זאת רק במידה שההכנסה לא הופקה מעסק שהיא עוסקת בו. הסעיף גם מעניק פטור להכנסה מדיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה ששולמו לרשות מקומית ע"י תאגיד שבשליטתה, ובלבד שגם הוא לא עוסק בעסק כנ"ל.

החוק המתקן הוסיף לפקודה את סעיף 9(2)(א1). סעיף חדש זה מעניק ב"תקופת הטבה" (2011 עד 2015), פטור ממס הכנסה להכנסות כאמור של רשות מקומית, כאשר התאגיד שבשליטתה הוא תאגיד מים וביוב.

הפטור ניתן לשתי הכנסות אלה:

(1) דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד.

(2) ריבית שנצטברה בתקופת ההטבה ושולמה בתקופת ההטבה ע"י תאגיד מים וביוב לרשות מקומית, המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד, בשל הלוואה שנתנה הרשות המקומית לתאגיד.

השינוי חל רטרואקטיבית מיום 01/01/2011.

2. חוק תאגידי מים וביוב הוראת שעה – פטור ממס חברות לתאגיד

החוק המתקן הוסיף את סעיף 13א לחוק תאגידי מים וביוב, הקובע כי בשנים 2011 עד 2015, הכנסה של חברה אשר רשות מקומית או מספר רשויות מקומיות, מחזיקות בכל אמצעי השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות לפי סעיף 126 לפקודת מס ההכנסה.

גם שינוי זה חל רטרואקטיבית מיום 01/01/2011.

3. חוק תאגידי מים וביוב קביעת תעריפים מופחתים

החוק המתקן ערך מספר שינויים בסעיף 102 לחוק תאגידי מים וביוב, העוסק בקביעת התעריפים בגין שירותי מים וביוב.

החוק המתקן, הוסיף את סעיף (ב1) לסעיף 102 הנ"ל, אשר מקנה סמכות לשר האוצר, לאחר התייעצות עם מועצת רשות המים והביוב ועם ועדת הכספים, לקבוע בכל שנת כספים אמות מידה שיוויוניות, לפיהן הוא יקבע רשימה של סוגי זכאים לתשלום מופחת עבור שירותי מים וביוב. עוד קבע החוק המתקן כי סך ההפחתה לא יעלה על שיעור של 1.5% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל צרכני תאגידי המים והביוב. אם בשנת כספים מסויימת לא מאושרות אמות המידה ורשימת הזכאים ע"י ועדת הכספים בתוך מועד שנקבע, תמשכנה לחול אמות המידה ורשימת הזכאים של שנת הכספים הקודמת. כמו כן נקבע כי שר האוצר רשאי לקבוע דרכים להוכחת הזכאות.

שינוי זה יחול יכנס לתוקפו ביום 01/01/2013, מאותו יום ואילך. עד לקביעת אמות מידה ורשימת זכאים בפעם הראשונה לפי התיקון הנ"ל, תישאר בתוקפה החלטת ועדת הכספים מיום 02/04/2012, כפי שפורסמה באתר הרשות הממשלתית למים וביוב – ראו כאן.

הערה חשובה – השימוש בכל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש באתר – לקריאת תנאי השימוש לחצו כאן.
פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכון חקיקה, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.