הוראת שעה – הגדלת % הדירות שלא מהווה סטיה ניכרת

הוראת שעה חדשה מאפשרת הגדלת % דירות המגורים בשטח ממוצע קטן יותר בתנאים מסויימים, בלא שהדבר יחשב "סטיה ניכרת" לפי חוק התכנון והבניה.

החוק קובע בסעיף 151 שלו בין היתר, כי לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטיה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבנין, כי תוספת לשטח הכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה לאחר 1 באוגוסט 1989, היא סטיה ניכרת וכן ששר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע, בתקנות, מה עוד ייחשב כסטיה ניכרת לענין סעיף זה.

ב-27/11/2013 פורסם בקובץ התקנות 7308 תיקון לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002, התקף למשך 5 שנים מיום פרסומו (הוראת שעה).

תקנה 2 בסעיפיה הקטנים מגדירה מה עוד מהווה "סטיה ניכרת" מעבר למה שמוגדר בסעיף 151 לחוק. במסגרת הוראת השעה תוקן סעיף קטן 9 של תקנה 2 העוסק ב"הוספת דירת מגורים" המהווה "סטיה ניכרת", למעט הוספת דירות שמתקיימות בהן האמור בסעיף.

התיקון:

הוסף תת סעיף (ד) הקובע כי למרות שסעיף 9 מאפשר בסעיפים (ב) ו-(ג) שלו תוספת דירות מגורים בשיעור של עד 20% ובשטח ממוצע של 80 מ"ר בתנאים מסויימים בלא שהדבר יחשב "סטיה ניכרת", הרי שבמסגרת הוראת השעה תינתן הקלה לתוספת דירות מגורים בשיעור העולה על 20% אך לא יותר מ-30% אשר שטחן הממוצע עולה על 70 מ"ר בלבד. זאת בתנאי שהוצגה חוות דעת מהנדס הוועדה המתייחסת לתמהיל הדירות המתקבל לאחר התוספת והשתלבותן בסביבה והמאשרת שמוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה בסביבת הבניין נותנים מענה לצרכים הנובעים מתוספת הדירות.

עוד קובעת הוראת השעה, כי הוועדה המקומית רשאית לקבוע בהחלטה כי תנאי להוספת דירות מגורים כאמור הוא שהדירות הנוספות בשיעור העולה על 20% ישמשו למגורי בני מקום בלבד כאשר על תנאי זה להיות בתוקף למשך  10 שנים לפחות מיום מתן תעודת גמר (כהגדרתה בתקנה 21 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970).

הגדרת "בני מקום" – מי שהוא בן יותר מ-18 שנים, ומקום מגוריו הקבוע במשך שלוש השנים האחרונות לפחות הוא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה הותרה תוספת דירות המגורים ובלבד שהמציא את אישור הרשות לכך.

התיקון מתייחס הן להוספת דירות מגורים במגרש בודד והן המספר מגרשים הגובלים זה בזה. יתר התנאים, ככל שיש כאלה, ממשיכים לכאורה להתקיים שכן התיקון אינו מתייחס אליהם.

הקישור לתקנות בעמוד "חקיקה"-"תכנון ובניה" באתר, הוא לתקנות שהוראת השעה כבר עודכנה בהן.

שבת שלום וסוף שבוע נעים,

עו"ד אסף אבידן
עורך אתר "דין מקומי"

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכון חקיקה, תכנון ובניה, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.