השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום כנגדו

ביום 22/12/2013 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הבחירה הישירה – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (הוסף סעיף 19א ותוקנו סעיפים 20(ז), 22 ו-26(א)) ולחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (הוסף סעיף 6א1 ותוקנו סעיפים 6ב(ז) ו-6ד), בעניין השעיית ראש רשות שהוגש נגדו כתב אישום.

התיקון כולל מינוי (ע"י שר הפנים) של ועדה לבחינת השעיה בראשות שופט מחוזי בדימוס הרשאית לבקשת היועץ המשפטי לממשלה להשעות מכהונתו ראש רשות מקומית, אם הוגש נגדו כתב אישום, בין שהוגש לפני ובין שהוגש לאחר תחילת כהונתו. ההשעיה יכולה להיות לשנה אך לבקשת היועץ המשפטי לממשלה רשאית הוועדה לחדש את ההשעיה לתקופות נוספות של שנה כל פעם. החוק קובע גם קריטריונים שעל הוועדה לשקול לשם החלטת השעיה. השעיה מסתיימת ע"פ החוק המתקן במקרה של סיום או הפסקת ההליך הפלילי בלא הרשעה או בהרשעה אם נקבע שאין עימה קלון. התיקון קובע עוד כי במקרה של השעיה, על המועצה לבחור ממלא מקום מבין חבריה שיכהן עד תום ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות בבחירות לפי המוקדם.

ראש רשות מושעה זכאי לפי החוק המתקן לקבל במשך ששת החודשים הראשונים מחצית מהשכר ומתום מועד זה ועד תום מועד ההשעיה הוא זכאי לקבל 70% משכרו. כמו כן יש בחוק הוראות לגבי תשלום ההפרש וכן לגבי תנאי השירות.

החוק המתקן נוטל גם את הכוח מהבוחרים וקובע כי ראש רשות הנבחר שוב לכהונתו מהלך השעיה, תימשך השעיתו עד תום תקופת ההשעיה.

החוק המתקן, ע"פ סעיף 4 שלו, קבוע כי התיקונים יחולו רטרואקטיבית על מקרים בהם הוגש כבר כתב אישום נגד ראשי רשויות. כמו כן הוחרג עניין ההשעיה מסמכות בית המשפט לעניינים מינהליים באמצעות תיקון התוספת הראשונה לחוק (פרט 8(ב)). על כן הסמכות בעניין ספציפי זה, בניגוד לענייני כשירות אחרים, נתונה לבג"צ ולא לבתי המשפט לעניינים מנהליים.

החלטת הועדה לעניין השעיה צריכה להתקבל בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לה הבקשה ע"י היועץ המשפטי לממשלה, אך הוראת מעבר קובעת כי ההחלטה תתקבל בתוך 45 ימים במהלך השנה הראשונה מיום תחילתו של התיקון.

לקריאת החוק המתקן כפי שפורסם ברשומות – לחצו כאן.

לקריאת הצעת החוק ודברי ההסבר – לחצו כאן.

בברכה,

עו"ד אסף אבידן, עורך
אתר דין מקומי

פוסט זה פורסם בקטגוריה בחירות, מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.