פורסם נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית

לאחר שבשנת 2009 פורסם נוהל שהוקפא, פרסם משרד הפנים לאחרונה (25/02/2014) נוהל חדש למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית. הנוהל קובע הסדרים לגבי המינוי והפסקת ההעסקה (ע"י ועדה המורכבת ממנכ"ל/מזכיר הרשות, גזבר הרשות ויועץ משפטי של רשות אחרת שימנה שר הפנים), בדבר שכר הטרחה ועוד, וכן קובע  בין היתר כי מתן השירות יעשה באופן אישי ע"י עורך הדין שנבחר למעט במקרים מסויימים (גביית חובות ועוד).

הנוהל קובע הוראות מעבר, לפיהן אם יש הסכם התקשרות בכתב בין הרשות המקומית ובין יועץ משפטי חיצוני, שנחתם כדין לפני ה-29/03/2009 ונקוב בו מועד סיום ההתקשרות, הרי שהנוהל אינו פוגע בו ויחול מועד סיום התקשרות, אך למעט מימוש של אופציה להארכת ההסכם.

על רשות מקומית אשר החלה בהתקשרות עם יועץ משפטי חיצוני לפני ה-29/03/2009 ללא הסכם בכתב או שתקופת העסקתו לא ננקבה בהסכם, וכן על רשות מקומית אשר התקשרה עם יועץ משפטי חיצוני לאחר  ה-29/03/2009 שלא על פי הנוהל בנוסחו כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 5/2009 בין בכתב ובין שלא בכתב, לפעול לסיום העסקתו תוך שנה ממועד פרסום הנוהל החדש (דהיינו עד 25/02/2015).

הנוהל חל על רשות מקומית שלא נקבעה חובה בדין למנות לה יועץ משפטי שהוא עובד הרשות (חובה כזו קיימת לגבי עירייה וכן כל רשות מקומית אחרת שקבע השר).

קישור לנוהל (חוזר מנכ"ל 2/2014)

פוסט זה פורסם בקטגוריה חוזר מנכ"ל, מועצה אזורית, מועצה מקומית, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.