תיקוני חקיקה – מנכ"ל גם למועצה מקומית ואזורית

תיקוני חקיקה חדשים בצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1951, בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 ובצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1952, מאפשרים מינוי מנכ"ל למועצה מקומית ולמועצה אזורית כפי שניתן היה לעשות עד התיקון רק בעיריות.
התיקונים הנ"ל יכנסו לתוקף 30 יום לאחר פרסומם (פורסמו ביום 19/03/2014).

 בצו המועצות האזוריות תוקן סעיף 57 ובצו המועצות המקומיות (א) תוקן סעיף 139, ונקבעו בהם סעיפים קטנים המסדירים את נושא העסקת מנהל כללי במועצה. ראש המועצה רשאי למנות מנכ"ל אשר ימלא גם את תפקיד המזכיר, אם המועצה לא מינתה מזכיר. ראש המועצה הוא גם זה המוסמך לפטר את המנכ"ל.

המינוי פטור ממכרז מכוח תיקון שנעשה בסעיף 13 לצו שירות העובדים, אך נדרש אישורה של ה"וועדה לאישור מינוי מנהל כללי". ועדה זו מורכבת מ-5 חברים – ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו אשר ישמש כיו"ר הוועדה, שני חברי מועצה שהיא תבחר (אחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה או חבר מועצה שאינו חבר ועדת הנהלה אם כל הסיעות מיוצגות בה), היועץ המשפטי של המועצה ונציג שר הפנים שהוא מנכ"ל רשות אחרת.

עוד נקבע בתיקונים כי אם לא מונה מזכיר או מנכ"ל, על המועצה למנות לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים אדם ראוי מבין עובדי הרשות המקומית שימלא את תפקיד המזכיר.

 (התיקונים פורסמו בק"ת 7355, עמ 956-958).

פוסט זה פורסם בקטגוריה מועצה אזורית, מועצה מקומית, משרד הפנים, עדכון חקיקה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.