תיקון חקיקה בעניין צו ארנונה ואישורי השרים

ביום 26/03/2014 פורסם תיקון 136 לפקודת העיריות העוסק בשינוי המועד לאישור צו הארנונה במליאת המועצה וכן בחובת פרסום הצו ועוד קודם לכך, פרסום טיוטה שלו. עוד עוסק התיקון בשינוי מועדים של אישור השרים להעלאה/הפחתה חריגה בשיעור הארנונה ולקביעת כללים מיוחדים לארנונה לשנת מס מסויימת. התיקון יחול משנת הכספים 2015 והלאה.

תיקון מבורך זה מסדיר נושא שאכן היה טעון תיקון ואשר גרם לאישורים בדיעבד ולהחלטות ברגע האחרון בלא יכולת להעביר ביקורת ציבורית על התהליך.

תיקונים בפקודת העיריות (חלים גם על מועצה מקומית לפי סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות):

  • מועד אישור צו הארנונה ע"י המועצה – החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה במקום ה-1 בדצמבר לפני התיקון (תיקון ס' 276(א) לפקודה).
  • מועד אישור הצו במקרה של בחירות – במקרה שמתקיימות בחירות בשנה שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת ארנונה, תידחה קבלת ההחלטה למועד של לא יותר מ-3 חודשים לאחר הבחירות, אם אלה התקיימו בתקופה שחלה מה-1 למאי שלפני שנת הכספים עד ל-1 בינואר של שנת הכספים, במקום מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר לפני התיקון (סעיף 276(ב) לפקודה)
  • חובת פרסום טיוטת הצעת צו הארנונה לפני אישורו במועצה  – התיקון הוסיף חובה לפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעת העירייה בדבר הטלת ארנונה (צו הארנונה), בצירוף דברי הסבר, 10 ימים לפני ישיבת המועצה בעניין הטלת הארנונה הכללית , וכן להעמיד את טיוטת ההצעה לעיון הציבור במשרדי העירייה (הוספת סעיף 276(ד) לפקודה). תיקון זה ייכנס לתוקפו שנתיים לאחר פרסום תיקון 136, דהיינו החל ביום 26/03/2016.
  • מועד פרסום צו הארנונה – החובה לפרסם בתחום העיריה ובאתר האינטרנט של העירייה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה תבוצע בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה על אישור הצו, במקום עד ה-15 בדצמבר לפני התיקון (סעיף 277 לפקודה).

 תיקונים בחוק הסדרים משק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992:

  • עדכון מדדים לפי חודש מאי – תוקן המועד לעניין ההגדרות של "שיעור עדכון המדד" ו-"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" לחודש מאי במקום אוקטובר (סעיף 7).
  • שיעור עדכון הארנונה בשנת 2015 – במקום  ההגדרה של  "שיעור העדכון" הקובעת עדכון בשיעור של הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי, נקבע כי בשנת 2015 יהיה שיעור עדכון הארנונה 0.75% (סעיף 7 וכן סעיף 9(ב)).
  • מועד אישור השרים להעלאה/הפחתה חריגה בארנונה – הסעיף שעוסק באישור השרים להעלאה או הפחתה חריגה של ארנונה תוקן כך שאישור זה יינתן עד ה-15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה ניתן האישור, ובמקרה של בחירות כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העירייות, עד תום 6 חודשים מיום שהתקבלה ההחלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה (אישור צו הארנונה) (סעיף 9(ב)(2))
  • מועד קביעת כללים מיוחדים לשנת כספים מיוחדת ע"י השרים  – המועד לקביעת כללים כאלה הוגבל עד ה-30 במאי של שנת הכספים הקודמת לזו שיחולו בה הכללים במקום ה-30 באוקטובר לפני התיקון (סעיף 9(ב1)).

התיקון פורסם בס"ח 2445 מיום 26/03/2014 בעמ' 413.

הצעת החוק פורסמה ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 853 עמ' 428.

פוסט זה פורסם בקטגוריה ארנונה, מועצה מקומית, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.