תיקון חקיקה – תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים)

 ראש העירייה רשאי למנות עובדים מעבר לעובדים הסטטוטוריים הנקובים בסעיף 167 לפקודת העיריות (מזכיר, מנכ"ל, רופא וטרינר, מהנדס, מבקר, גזבר) למשרות נוספות שיש עליהן הקצבה בתקציב העירייה המאושר (כך ע"פ ע"פ סעיף 170 לפקודה). מינוי כאמור דורש מכרז פומבי בהתאם לכללים ודרכי מכרז הקבועים בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-.1979

לאחרונה פורסם ברשומות תיקון לתקנות הנ"ל אשר תחילתו ביום 21/08/2014 (30 יום לאחר פרסומו). עיקרו של התיקון הוא הוספת פטורים ממכרז פומבי למשרות מסויימות ובתנאים מסויימים, כמפורט בטבלה הבאה:

תקנה

הנושא

לפני התיקון

אחרי התיקון

הערות/תנאים

2(א)

חובת מכרז פומבי למשרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר ולא אויישה בדרך אחרת

בדירוג המנהלי ובדירוג הטכנאים וההנדסאים רק מדרגה מסויימת ומעלה.

התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם לגביה מכרז פומבי.

במקום חובת מכרז מדרגה מסויימת ומעלה הפכו זאת בתיקון לפטור עד אותן דרגות בסעיף חדש 2(ב)(9) – ראו למטה.

2(ב)(2)

פטור מחובת מכרז פומבי – עובדים סוציאלים

פטור למשרות של עובדים סוציאלים שהתחייבו לעבוד בעיריה שנתיים לפחות.

הסעיף נמחק מהתקנות (הפטור בוטל).

2(ב)(3)

פטור מחובת מכרז פומבי – "משרות אמון"

מנהל לשכה או מזכיר אישי של ראש העייריה או מזכיר אישי של סגן בשכר.

מנהל לשכה, עוזר ונהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה ועוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה ועוזר למנכ"ל.

אם מועצת הרשות המקומית אשרה את העסקתם לפי תקן כוח האדם המאושר.

2(ב)(4)

פטור מחובת מכרז פומבי – צוערים לשלטון המקומי

לא היה קיים

משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי.

ובלבד שמנכ"ל משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך 3 שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור.

2(ב)(5)

פטור מחובת מכרז פומבי – מלווה צמוד לתלמיד

לא היה קיים

משרה של מלווה צמוד לתלמיד

אם משרד החינוך אישר תקן למלווה לאותו תלמיד.

2(ב)(6)

פטור מחובת מכרז פומבי – משרה לפי שעות במיזם זמני

לא היה קיים

משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני.

ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה באותה שנת תקציב ובלבד שחלפו 6 חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה

2(ב)(7)

פטור מחובת מכרז פומבי – מילוי מקום

לא היה קיים

משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום שלא יעלה על שנה.

המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות, אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה.

2(ב)(8)

פטור מחובת מכרז פומבי – איוש זמני של משרה שהתפנתה באורח קבוע

לא היה קיים

משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על 3 חודשים.

המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה אחת

נוספת של 3 חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות

לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז.

2(ב)(9)

פטור מחובת מכרז פומבי

לא היה קיים

משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי

החברה והרוח) או דירוג ההנדסאים והטכנאים."

– לשון אחרת לסעיף 2(א) לפני התיקון + הוספת דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח).

2(ד)

איוש משרות בפטור ממכרז

לא היה קיים

איוש המשרות המנויות בתקנה 2(ב) בפטור ממכרז ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.

התיקון פורסמם בקובץ התקנות 7399 מיום 22/07/2014 בעמ' 1527.

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.