תיקון חקיקה – צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה)

אופן קבלת עובדים למועצה מקומית ולמועצה אזורית מוסדר בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977 ("צו הנוהל"). דבר חקיקה חשוב נוסף בתחום קבלת עובדים למועצה מקומית או אזורית הוא צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 ("צו השירות").

 ראש מועצה מקומית וראש מועצה אזורית רשאים למנות עובדים נוספים (ובלבד שיש למשרות שלהם הקצבה בתקציב המאושר) מעבר לעובדים הסטטוטוריים הנקובים בסעיף 139 לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950 ("צו המקומיות") וסעיף 57 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 ("צו האזוריות"). מינוי כאמור יעשה אך ורק על פי הוראות צו השירות (כך נקבע בסעיף 140(ב) לצו המקומיות ובסעיף 57(ב) לצו האזוריות).

צו השירות קובע עקרונות כגון חובת קיום משרה פנויה בתקן וחובת קיום מכרז פומבי – ע"פ סעיף 13 לצו השירות "לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית, למעט למשרת המנהל הכללי, אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המשרה בפומבי, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות", אך  השר רשאי, על פי הצעת ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות ובהודעה ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת המכרז הנ"ל (כך ע"פ סעיף 14 לצו השירות).

צו הנוהל חוזר על הקביעה בצו השירות כי אין למנות עובד במשכורת או להעביר למשרה באותה רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן, אך מפרט דרכים נוספות למילוי משרה בתקן, שמכרז פומבי הוא רק אחת מהם. האחרות הן מכרז פנימי, פניה לשירות התעסוקה והעסקה לפי חוזה מיוחד (סעיף 3 לצו הנוהל). צו הנוהל קובע למעשה, כי דרך המלך למילוי משרה היא העברת עובד קבוע המועסק באותה רשות (בסייגים הקבועים בסעיף 7) או עריכת מכרז פנימי (סעיף 8) וכי מכרז פומבי הוא הדרך השיורית למקרה שהמשרה לא מולאה בדרכים הנ"ל (סעיף 40).

לאחרונה פורסם ברשומות תיקון לצו הנוהל אשר תחילתו ביום 21/08/2014 (30 יום לאחר פרסומו). עיקרו של התיקון הוא הוספת פטורים ממכרז פנימי למשרות מסויימות, שינויים בדירוגים לפיהם נקבעים הרכבי ועדת הבחינה, ביטול הפרק השישי (פניה לשירות התעסוקה) ותיקון סעיף 40 הקובע חובת מכרז פומבי לכל משרה אם לא אויישה בדרך של העברה ממשרה למשרה או מכרז פנימי, כמפורט בטבלה הבאה:

סעיף

הנושא

לפני התיקון

אחרי התיקון

הערות/תנאים

9

פטור מחובת קיום מכרז פנימי למשרות מסויימות

פורטו משרות מסויימות הפטורות מקיום מכרז פנימי.

תוכן הסעיף המקורי הפך לסעיף קטן (א) של סעיף 9 בצו והוספו הוראות פטור נוספות (מפורטות בהמשך).

9(א)(4)

פטור מחובת מכרז פנימי – עובדים סוציאלים

פטור למשרות של עובדים סוציאלים שהתחייבו לעבוד ברשות המקומית שנתיים לפחות.

הסעיף נמחק מהתקנות (הפטור בוטל) ובמקומו תוקן סעיף חדש.

9(א)(4)

פטור מחובת מכרז פנימי – צוערים לשלטון המקומי

לא היה קיים – מחליף את הנוסח הקודם שפטר עובדים סוציאלים ובוטל.

משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי.

ובלבד שמנכ"ל משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך 3 שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור.

9(א)(5)

פטור מחובת מכרז פנימי – מלווה צמוד לתלמיד

לא היה קיים

משרה של מלווה צמוד לתלמיד

אם משרד החינוך אישר תקן למלווה לאותו תלמיד.

9(א)(6)

פטור מחובת מכרז פנימי – משרה לפי שעות במיזם זמני

לא היה קיים

משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני.

ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה באותה שנת תקציב ובלבד שחלפו 6 חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה

9(א)(7)

פטור מחובת מכרז פנימי – מילוי מקום

לא היה קיים

משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום שלא יעלה על שנה.

המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות, אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה.

9(א)(8)

פטור מחובת מכרז פנימי – איוש זמני של משרה שהתפנתה באורח קבוע

לא היה קיים

משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על 3 חודשים.

המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה אחת

נוספת של 3 חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות

לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז.

2(ב)(9)

פטור מחובת מכרז פנימי ל"משרות אמון"

לא היה קיים

מנהל לשכה, עוזר ונהג של ראש המועצה, מנהל לשכה  ועוזר של סגן בשכר, מנהל לשכה ועוזר למנכ"ל.

ובלבד שמועצת הרשות אשרה את העסקתם לפי תקן כוח האדם המאושר.

9(ב)

איוש משרות בפטור ממכרז פנימי

לא היה קיים

איוש המשרות המנויות בסעיף 9(א) בפטור ממכרז ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.

16

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – כותרת הסעיף

הרכב ועדת הבחינה למשרות בדרגה ט"ו.

הרכב ועדת הבחינה למשרות בדרגות נמוכות.

16(א)

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – החלפת הרישא

למשרה שהיא בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים.

למשרה שדרגתה המרבית היא 7 ומטה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 37 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח).

17

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – כותרת הסעיף

הרכב ועדת הבחינה למשרות בדרגה ט"ז.

הרכב ועדת בחינה.

17

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – החלפת הרישא

משרה שהיא בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים.

למשרה שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוגים  המקצועיים האחרים.

17

הרכב ועדת הבחינה לדרגות מסויימות – סייג להרכב הוועדה

לא היה קיים

הוספת המילים "זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה" לפני פירוט הרכב ועדת הבחינה

40(א)

חובת קיום מכרז פומבי

חובת מכרז פומבי למשרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או דרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים אם היא לא התמלאה האחת הדרכים המפורטות בפרק 4 (העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות), 5  (מכרז פומבי) ו-6 (פניה לשירות התעסוקה – בוטל).

התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר ולא אוישה באחת מן הדרכים המפורטות בפרק 4 (העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות) ופרק 5 (מכרז פנימי), יפורסם לגביה מכרז פומבי.

40(ב)

חובת קיום מכרז פומבי

פירוט של סוגי משרות מסויימות שלא חייבות במכרז פומבי (מורים בבי"ס יסודיים, חט"ב או על יסודי בבעלות הרשות המקומית, גננות בגני ילדים וגנון בבעלות הרשות, עובדים סוציאלים שהתחייבו לעבוד ברשות שנתיים לפחות).

על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) (להלן – מח"ר), או דירוג ההנדסאים והטכנאים ועל סוגי המשרות שפטורות ממכרז פנימי לפי סעיף 9(א), ויחולו הוראות סעיף 9(ב).

61

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – כותרת הסעיף

הרכב ועדת בחינה להנדסאים.

הרכב ועדת בחינה.

61

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – החלפת הרישא

משרה שהיא בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים.

הרכב ועדת בחינה.

61

הרכב ועדת בחינה לדרגות מסויימות – סייג להרכב הוועדה

לא היה קיים

הוספת המילים "זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה" לפני פירוט הרכב ועדת הבחינה.

39-38

ביטול הפרק השישי בצו

פניה לשירות התעסוקה במקרה שהתפנתה דרגה בדירוגים מסויימים

הוראות הפרק נמחקו מהצו.

התיקון פורסמם בקובץ התקנות 7399 מיום 22/07/2014 בעמ' 1528.

פוסט זה פורסם בקטגוריה עדכון חקיקה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.