מאמר – ישיבת ההזדהות

הכל על ישיבת הזדהות סיעות המועצה / עו"ד אסף אבידן

המאמר סוקר את הנושאים הבאים:

 1. מהי ישיבת ההזדהות
 2. מועד קיום הישיבה
 3. כיצד מתנהלת הישיבה
 4. חשיבות קביעת סיעות המועצה היוצאת בישיבת ההזדהות

(1) מהי ישיבת ההזדהות?

ישיבת ההזדהות היא ישיבה של מועצת הרשות המקומית המתקיימת לפני הבחירות וזאת ע"פ הוראת סעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות). בישיבה זו כל אחד מחברי המועצה היוצאת מודיע עם איזו סיעה הוא מזדהה לקראת הבחירות הקרובות.

בישיבה נקבעים:

 • שמות הסיעות של המועצה היוצאת
 • מספר חבריה של כל סיעה
 • שמותיהם של באי כוחה ושל ממלאי מקומם

(2) מועד ישיבת ההזדהות

המועד האחרון לישיבת ההזדהות הוא יום ראשון ה-26/08/2018 (נדחה ביום שכן היום ה-66 לפני הבחירות חל בשבת).

אם לא כונסה ישיבת הזדהות כל חבר מועצה יוכל להזדהות בכתב בהודעה למנהל הבחירות,  לחברי המועצה ולראש הרשות, וזאת  עד ליום שני ה-  27/08/2013.

(3) כיצד מתנהלת הישיבה?

הישיבה מתנהלת בנוכחות מנהל הבחירות שמונה לאותה רשות מקומית, אשר ממלא את טופס קביעת סיעות המועצה היוצאת על פי מה שנאמר במהלך הישיבה.

במהלך הישיבה על כל חבר מועצה לומר 3 דברים:

(א)  את שמו.

(ב)   לאיזו סיעה הוא משתייך:

 • האפשרויות העומדות בפני כל אחד מחברי המועצה:
  • להזדהות עם אותה סיעה, עם סיעה אחרת ואף עם סיעה חדשה.
  • לא להזדהות עם אף סיעה.
  • להזדהות במהלך ישיבת ההזדהות גם אם אינו מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות.
 • חשוב לציין שהזדהות עם סיעה אחרת במהלך ישיבת ההזדהות אינה נחשבת כ"פרישה" לעניין סעיף 125א לפקודת העיריות או סעיף 108א בצו המועצות המקומיות.סעיפים אלה קובעים כי כי חבר מועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מחברותו במועצה בתוך 21 יום לא ייכלל בבחירות למועצה שלאחריה ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת או סיעה של הכנסת,  אלא רק בתור רשימה חדשה. סעיפים אלה עוסקים בפרישה במהלך הקדנציה לפני ישיבת ההזדהות.מעבר של חבר מועצה מסיעה לסיעה שנעשה במהלך ישיבת ההזדהות אינו  בגדר "פרישה" (ראו בג"צ 1759/06 מפלגת העבודה נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בפסקה 20). פרישה היא הודעה על פרישה מסיעה או הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה בעניינים מסוימים והיא נקבעת על ידי ראש הרשות המקומית על יסוד בקשה בכתב ולאחר שנערך שימוע בעניין זה (סעיפים 125ב לפקודה ו-108ב לצו) – אין די בכך שחבר המועצה עצמו או חברי סיעתו האחרים הודיעו על הפרישה.
 •  על כל אחד מחברי המועצה  להזדהות בעצמו לא באמצעות ראש הסיעה, בא כוח או כל נציג אחר – לא תירשם הזדהות שנעשתה בשמו של אדם אחר

(ג)  מי הוא בא כוחו וממלא מקום בא כוחו:

 • ניתן להחליף את בא כוח הסיעה ואת ממלא מקומו בכל עת,  בהודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות (סעיף 25(ב) לחוק הבחירות), אך מלבד זאת  לא ניתן לערוך כל שינוי בכל עניין אחר הנוגע לקביעת סיעות המועצה היוצאת.
 • אם שני חברי מועצה מזדהים עם סיעה בשם זהה אך באי הכוח שלהם שונים – הם ירשמו כשתי סיעות נפרדות.
 • אם שני חברי מועצה מזדהים כל אחד עם סיעה בשם אחר, אך בא כוחם משותף מנהל הבחירות ירשום אותם כסיעה אחת.

חבר מועצה שנעדר מישיבת ההזדהות רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי  המועצה ולראש הרשות את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא כוחה עד ליום ראשון ה- 26/08/2018 (סעיף 25(א1) לחוק הבחירות).

(4) חשיבות של קביעת סיעות המועצה היוצאת בישיבת ההזדהותה

לישיבת ההזדהות חשיבות לעניינים הבאים:

 • הרכב ועדת הבחירות – ועדת הבחירות תורכב לפי ההרכב הסיעתי כפי שנקבע בישיבת ההזדהות – כך קובעים סעיף 25(ג)  ו-סעיף 24 לחוק הבחירות.
  • על המועצה לבחור את ועדת הבחירות עד ליום שישי ה-31/08/2018.
  • מספר נציגי כל סיעה בוועדה יהיה כמספר חברי הסיעה שהזדהו עימה.
  • לוועדת הבחירות תפקידים שונים כגון קביעת מיקום הקלפיות (מנהל הבחירות בהתייעצות עם הוועדה), קביעת מספר חבריה וההרכבה הסיעתי של ועדת הקלפי,  מינוי ועדות הקלפי ומינוי יו"ר ועדת הקלפי, אישור רשימות חדשות (מנהל הבחירות בהתייעצות עם הוועדה), בדיקת הפרוטקולים של ועדות הקלפי לאחר ספירת הקולות ועוד.
 • מימון בחירותסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) מגדיר "סיעה" לצורך החוק ככזו שנקבעה בישיבת ההזדהות ועל כן זוהי הסיעה שזכאית למימון בחירות לפי החוק.
  סיעת בת – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) מגדיר סיעת בת לצורך החוק כסיעה שמסרה עד 14 ימים לאחר מועד ישיבת ההזדהות הודעה בכתב לשר הפנים, המציינת כי היא סיעת בת במועצת רשות מקומית ומי סיעת האם שלה. נדרש שההודעה תישא אישור של ב"כ סיעת האם בכנסת. לסיעת אם יכולה להיות יותר מסיעת בת אחת.
 • באי הכוח שנקבעים בישיבה – הם אלה שיוכלו להגיש בבוא המועד רשימת מועמדים ללא צורך בחתימות תומכים ובעירבון. יחד עם זאת ניתן כאמור להחליפם בכל עת (סעיף 25(ב) לחוק הבחירות).
 • שם הסיעה – אין נפקות לשם הסיעה הננקב בישיבת ההזדהות. השם נקבע בהמשך בהתאם לחוראות סעיף 39 וסעיף 41 לחוק הבחירות.

הערה האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.

###